Grote economische klappen

De coronacrisis betekent ook een ongekende economische crisis. Nooit eerder is de wereld zo stil komen te vallen. Het economisch verkeer is volkomen ontregeld. En waar we niet weten hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen, weten we ook niet hoe het met de economie zal gaan. Lees in het artikel 'Zo'n schok hebben we nog nooit gezien', vier risico's nu de economie niet draait welke gevaren op de loer liggen.

Woordenschat
▢ de recessie
▢ de buffer
▢ de weerslag
▢ de sector
▢ de garantie

Leerdoel 
▢ Ik kan belangrijke risico´s en gevolgen voor de economie noemen ten tijde van de coronacrisis.

Opdracht

A. Vragen
1. Wat zijn de vier risico´s waarover de titel van het artikel spreekt?
2. Beschrijf elk van de vier risico in 1 รก 2 zinnen. Wees concreet en benoem de kern goed.
3. Noem bij elk risico een oorzaak of gevolg uit de tekst. Geef aan of het een oorzaak of een gevolg is.
4. Geef twee voorbeelden van oplossingen die het artikel bij de risico´s noemt.
5. Wat wordt bedoeld met de vraagkant (alinea 4)?
6. Welke verwachtingen van de situatie na de coronacrisis worden in het artikel genoemd?
7. Wat wordt bedoeld met de ´bazooka´ aan maatregelen (bijschrift bij de infographic in het midden van het artikel)?
8. Hoe omschrijft het artikel het begrip recessie (alinea 11)?
9. In hoeverre is het artikel subjectief of objectief? Beargumenteer je antwoord.
10. In hoeverre maakt het artikel gebruik van vooronderstellingen of inschattingen? Geef voorbeelden bij je antwoord.

B. Infographic
1. Onderzoek aan de hand van een paar voorbeelden op internet hoe je een goede economische infographic maakt. Noteer belangrijke kenmerken waaraan de infographic moet voldoen.
2. Maak aan de hand van deze kenmerken een infographic waarmee je de kern van het artikel samenvat.
3. Vraag een medeleerling (online) feedback te geven. Verwerk de feedback in de infographic.
4. Schrijf een korte verantwoording over hoe je de infographoc hebt samengesteld. Benoem daarin ook de feedback die je kreeg en hoe je die hebt verwerkt.

C. Economisch nieuws
Kies de drie belangrijkste nieuwsfeiten uit de tekst. Maak een opname (video of audio) waarin je deze nieuwsfeiten in je eigen woorden uitlegt. Zorg voor een duidelijke opbouw, met een goede inleiding, een heldere kern (drie nieuwsfeiten) en een passende afsluiting. Deel de opname met een medeleerling en vraag om feedback. Schrijf een korte eigen beoordeling van je video/audio uitleg waarin je ook de feedback van de medeleerling verwerkt.