Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Het nieuws van het jaar

Als het jaar bijna voorbij is, blikken media zoals kranten en tv vaak terug met een jaaroverzicht. Als je terugbladert op de website van MNMweek of in het archief of jaaroverzicht van nieuwswebsites is het moeilijk om te zeggen welk nieuws het belangrijkste was. In deze opdracht ga je met de klas hét nieuws van het afgelopen jaar uitkiezen.

Opdracht
Met je klas ga je het nieuws van het jaar kiezen. Eerst ga je zelf op zoek in het nieuws van het bijna afgelopen jaar. Je kiest drie nieuwsfeiten die jij belangrijk vindt. Je presenteert ze aan de klas. Als iedereen zijn/haar top 3 heeft verteld aan de klas, kiezen jullie als klas wat de 3 belangrijkste nieuwsfeiten waren van 2019. In de onderstaande opdracht vind je de deelopdrachten voor deze verkiezing.

1. Doorzoek het nieuws van het afgelopen kalenderjaar. Maak evt. gebruik van media die al een jaaroverzicht hebben gepubliceerd.

2. Maak een eigen lijst van de vijf belangrijkste nieuwsfeiten met op nummer 1 het voor jou belangrijkste fe…
Recente posts

Racisme van het veld en uit de stadions

In de wedstrijd Den Bosch-Excelsior maakte een speler een pijnlijk statement. Hij weigerde om bij alle racistische spreekkoren
verder te spelen. De scheidsrechter staakte de wedstrijd kort, maar de thuisploeg kon niet meteen aanvaarden dat het grondig mis is op de tribunes. Lees meer in het artikel Racisme op het voetbalveld: openlijk en bedekt.

Woordenschat
▢ bejegenen
▢ institutioneel
▢ de drijfkracht
▢ het privilege
▢ agenderen
▢ impliceren
▢ monddood
▢ het topsportklimaat

Leerdoel
▢ Ik kan maatregelen noemen om racisme bij voetbal sterk te verminderen

Opdracht

A Vragen
1. Welk probleem constateert de tekst?
2. Wat zijn factoren die het gesprek over racisme moeilijk maken?
3. Leg de titel van het onderzoeksrapport uit.
4. Wat zijn volgens de tekst mogelijke oplossingen?
Venetië verliest het van het water

Venetië is er stuk van. Het water dat de stad beroemd heeft gemaakt, bedreigt nu de stad. De schade lijkt onomkeerbaar. Lees meer in het artikel Venetië roept noodtoestand uit: noodweer zet stad onder water.

Woordenschat 
▢ de noodtoestand
▢ het hoogwater
▢ de basiliek
▢ brak
▢ de lagune
▢ de stormvloedkering

Leerdoel 
▢ Ik kan de oorzaken van de waterproblemen in Venetië benoemen

Opdracht

A Infographic
1. Lees de tekst en noteer schematisch de hoofd- en bijzaken.
2. Ontwerp daarna een infographic om de infographic in het midden van het artikel te vervangen.

Impeachen de VS Trump?

Zelden komt het voor. Dat de VS vinden dat de president het te bont heeft gemaakt en hem wegsturen. Nu dreigt die afloop voor president Trump. Lees meer over het hoe en het waarom in het artikel Historische hoorzitting over impeachment president Trump van start.

Woordenschat
▢ de hoorzitting
▢ de klokkenluider
▢ het ambt

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen waarom in de VS een impeachment-procedure is begonnen

Opdracht
1. Met welk Nederlands woord kun je impeachment het beste vertalen?
2. Wat is de aanleiding voor de impeachmentprocedure?
3. Welke onderdelen uit de procedure noemt de tekst?
4. Waarom komt zo´n procedure weinig voor?
5. Hoe groot is de kans dat dit het einde van het presidentschap van Trump gaat betekenen?


Een plasje voor de wetenschap

Wetenschappers houden er rekening mee dat mensen zich in de toekomst zullen vestigen op Mars en mogelijk andere plaatsen in de ruimte. Daarom doen ze veel onderzoek naar de leefomstandigheden en voedselvoorziening. Het tomatenonderzoek van de universiteit van Wageningen is daar een voorbeeld van Lees wat onderzoekers uitzoeken in het artikel Tomaten kweken op Mars? Met urine van een astronaut kan het misschien.

Woordenschat 
▢ kristalachtig
▢ het urinoir
▢ relatief

Leerdoel 
▢ Ik kan vertellen met welke omstandigheden groentekwekers in de ruimte rekening moeten houden

Opdracht

A Vragen
1. Wat zijn de kenmerken van (nagemaakte) maan- en Marsgrond?
2. Wat bedoelt de onderzoeker met ¨de basisdingen¨ (alinea 6)? 3. Welk onderzoek heeft veel kennis opgeleverd voor dit onderzoek? 4. Met welke omstandigheden in de ruimte moet rekening worden gehouden?
5. Wat willen de onderzoekers hierna met mensenpoep gaan doen? 6. Welke groenten en vruchten in de tekst zijn in de ruimte noodzakelijk en waarom…

Robotzorg

Robots doen langzaam maar zeker steeds meer hun intrede. Ook krijgen robots verzorgende, sociale taken. Een bijzonder voorbeeld is de zogenaamde ´zorgrobot´. Lees meer over die toepassing in het artikel Zorgrobot houdt ouderen gezelschap: 'Ik vind d'r heel lief'.

Woordenschat
▢ in haar nopjes
▢ ontlasten
▢ de interactie

Leerdoel 
▢ Ik kan argumenten voor- en tegen de toepassing van zorgrobots bespreken en zelf een beargumenteerd standpunt innemen

Opdracht

A Robotargumenten
1. Werk in tweetallen. Bedenk samen zoveel argumenten voor- en tegen het gebruik van zorgrobots.
2. Stel, je mag een robot zo programmeren dat hij kan vertellen waarom de inzet van zorgrobots goed is. Ook kent hij belangrijke argumenten tegen deze toepassing. Een beperking: de zinnen van de robot zijn nooit langer dan acht woorden. Schrijf het script van zinnen van 8 woorden dat je programmeert.

Explosief Hong Kong

Hong Kong is al maanden het toneel van hevig protest. Chuna dat daar officieel de baas is, is het mikpunt van alle boosheid.  Lees meer over de onrust en de onlusten in het artikel Confrontaties in Hongkong escaleren in geweld.*

Woordenschat
▢ de kraaienpoten
▢ de fortificatie
▢ radicale
▢ de sympathisant
▢ de uitlevering
▢ escaleren

Leerdoel 
▢ Ik kan de reden en de vorm van het proetest in Hong Kong verklaren

Opdracht

A Vragen
1. Wat is de aanleiding voor de hevige protesten in Hong Kong?
2. Op welke manieren vinden de demonstraties plaats?
3. Hoe wordt op de protesten gereageerd?
4. Welke verwachtingen spreekt het artikel uit over de afloop van de protesten?
5. Waaraan herken je dat het artikel een reportage is en waarom heeft de krant voor die vorm gekozen?

Protestweb
Maak een woordweb waarin je uitlegt waar het protest in Hong Kong om draait.

Wereldwijd protest
Zoek in de kranten/het nieuws van de afgelopen week naar andere ´protesthaarden´. In méér landen gaan de mensen onafgebro…

Moeten we van het vuurwerk af?

In de aanloop naar de oud-en-nieuwviering steekt altijd de discussie over de last van vuurwerk op. De laatste jaren gebeurt dat heviger, vanwege het herhaalde bekogelen van hulpdiensten. Lees over de discussies over een verbod op vuurwerk in het artikel Vuurwerkexpert ziet niets in verbod op kindervuurwerk: 'Reguleren is onzin' en het artikel waar in die tekst naar wordt verwezen (Vuurwerkverkopers willen tegengeluid).

Woordenschat
▢ reguleren
▢ de scherts (het schertsvuurwerk)
▢ het tegengeluid
▢ het comfort
▢ de branche

Leerdoel 
▢ Ik kan bij een nieuwsbericht een stelling formuleren
▢ Ik kan een stelling onderbouwen met argumenten en kort reageren op tegenargumenten

Opdracht
1. Bedenk na het lezen van de artikelen een stelling.
2. Schrijf een kort betoog bij deze stelling (driekwart tot één A4 lang)
3. Bouw het betoog op de volgende manier op:
- noem je stelling met korte nadere uitleg
- bespreek de belangrijkste argumenten voor jouw stelling
- noem twee belangrijke argumente…

Last van smartphones

8 tot en met 15 november is de week van de medawijsheid. Een week om eens te onderzoeken hoe wijs jongeren met media omgaan. Dat gebeurt in lessen in scholen en in enquêtes onder jongeren. Lees meer in het artikel Veel jongeren vinden hun smartphone belastend.

Woordenschat 
▢ de mediawijsheid
▢ de verrijking

Leerdoel 
▢ Ik kan de uitkomsten van het onderzoek in enkele regels samenvatten

Opdracht

A Vragen
1. Wat is het onderwerp van het artikel?
2. Wat is de hoofdgedachte?
3. Noteer de vragen die in het onderzoek zijn gesteld.
4. Beschrijf in één zin de last die jongeren ervaren.
5. Beschrijf in één zin de verrijking die de smartphone volgens jongeren ook biedt.
6. Bedenk vijf vragen die bij het onderzoek passen en waarvan je ook graag het antwoord zou willen weten.

B Campagne
In het onderzoek geven jongeren aan ook last te hebben van hun smartphone. Bedenk een goede slogan en verwerk die in een poster of een korte clip/vlog. Geef bij de slogan drie concrete tips hoe je het probleem (enigs…

Luide discussie over versterkte gebedsoproepen

Vrijdag met een versterker geloofsgenoten oproepen tot het gebed in de moskee. De meningen zijn daarover sterk verdeeld. Lees over de standpunten die worden ingenomen in het artikel Waarom er ophef is over gebedsoproepen door luidsprekers.

Woordenschat 
▢ imperialistisch
▢ spiritueel
▢ de intentie
▢ belijden

Leerdoel
▢ Ik kan de argumentatie in een tekst overzichtelijk samenvatten

Opdracht

A Argumenten wegen
Werk in tweetallen. De een verzamelt de argumenten voor, de ander tegen de versterkte gebedsoproep. Wissel daarna het blad en vergelijk de argumenten met het artikel. Maak daarna als tweetal een duidelijk overzicht van de belangrijkste argumenten. Weeg tot slot de argumenten. Welke vind je doorslaggevend en onderbouwen vooral jouw standpunt? Bespreek jouw standpunt en argumenten in enkele zinnen. Deze laatste opdracht mag je alleen of als tweetal maken.