Het wankelste evenwicht - 2 -

Lees het artikel De kans op een kernoorlog en waarom die er wel/niet komt. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten
O Ik benoem het verband tussen argumenten
O Ik kan argumentatie kort samenvatten


Woordenschat:
de theorie = de verklaring (al dan niet wetenschappelijk)
de daad bij het woord voegen = doen wat je zegt
geheid = zeker
intercontinentaal = tussen de continenten

BK 2

1. Wat maakt Noord-Korea een gevaar voor de V.S.?

2. Tijdens de Koude Oorlog kwam er geen echte oorlog door mutual assured destruction. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.

3. Kun je de verhouding India-Pakistan vergelijkingen met de verhouding Noord-Korea - V.S.? Leg uit. 

4. Hoe schat de schrijver de slagkracht van Noord-Korea in? 

GT 2 / BK 3

1. Hoe verklaart de tekst het zeldzame gebruik van kernwapens?

2. Welk gevaar noemt de schrijver dat ondanks elk evenwicht blijft bestaan?

3. Wat is de impact op de aarde van gebruik van kernwapens?

4. Wat zal afgaand op de tekst voor de wereld een reden zijn om wel/niet toe te staan dat een land kernwapens heeft/ontwikkelt?

HV 2

1. Waarom lijkt de theorie van mutual assured destruction voor de Korea-expert een aannemelijke verklaring voor het uitblijven van oorlog tijdens de Koude Oorlog?

2. Wat is het verschil tussen de begrippen mutual assured destruction en balance of terror

3. Kun je verklaren waarom maar weinig landen over kernwapens beschikken?

4. Kun je verklaren waarom het voor de genoemde landen met kernwapens wel acceptabel is dat zij ze hebben?