Directeur van een EBI


Yola Wanders, de directeur van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, nam afscheid. Brabants Dagblad besteedde aandacht aan haar vertrek met een interview over werken in de EBI. In het artikel ‘Als je gedetineerden als beesten behandelt, krijg je beesten terug’ vertelt ze over moeilijke afwegingen en besluiten in deze gevangenis.

Woordenschat 
▢ het regime
▢ het krakeel
▢ koorddansen (fig.)
▢ inhumaan
▢ rekruteren
▢ de EBI
▢ de PI

Leerdoel 
▢ Ik kan voorbeelden geven van dilemma´s waarover de leiding van de gevangenis een besluit moet nemen.

Opdracht

A Vragen
1. Waarom wordt verwezen naar Alcatraz? Zoek hier evt. informatie over op.
2. Waarnaar verwijst met een rein geweten (alinea 1)?
3. Waarom gaat het in alinea 2 over het vergeten van het huis afsluiten?
4. In hoeverre is het woord krakeel op zijn plaats in de zin in alinea 3? 
5. Welke alternatieve woorden zou je hier kunnen gebruiken?
6. Wat bedoelt Wanders met koorddansen (alinea 5)?
7. Tussen welke belangen moet ze soms kiezen (alinea 5)?
8. Wat wordt bedoeld met smalle marges (alinea 6)?
9. Waarom werd de EBI opgericht?
10. Wat is de kritiek op de EBI in Vught?
11. Waarvoor dient de TA?
12. De titel is een citaat van Wanders. Kies twee andere citaten die goed zouden passen als titel boven het artikel.

B Infographic
Maak een infographic over de EBI in Vught. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

C Mindmap
Bedenk interviewvragen waarmee je oud-directeur Yola Wanders om meer informatie zou kunnen vragen. Vraag door op onderwerpen die in de tekst aan bod komen.