Doorgaan naar hoofdcontent

Zweden onrustig onder Koranverbrandingen

De voorbije zomer was er binnen en buiten grote onrust over enkele verbrandingen van de Koran en de dreiging dat meerdere zouden volgen. De daders vinden dat ze in hun recht (op vrije meningsuiting) staan, tegenstanders spreken van grove schending van de religie van anderen en van doelloze provocatie. Volzin beschreef de standpunten.

Bron 

Woordenschat 
vrije meningsuiting, haatzaaien, democratie, ethiek, menselijke waarden, hadj, atheïst, vrijheid van meningsuiting, godslastering, holocaust, hate speech, interpretaties, vrijheid van godsdienst

Leerdoel 

Vragen
1. Wat zijn koranverbrandingen en wie heeft ze recentelijk in Zweden uitgevoerd?
2. Welke gevolgen hebben deze acties voor de samenleving en het buitenlands beleid van Zweden?
3. Welke afweging heeft de Zweedse politie gemaakt om de koranverbrandingen toe te staan ondanks de risico's?
4. Wat is het principe van vrijheid van meningsuiting en hoe wordt het toegepast in het geval van koranverbrandingen?
5. Welke wetten tegen godslastering bestaan er in sommige landen en waarom hebben Frankrijk, Zweden en Nederland deze wetten geschrapt?
6. Wat wordt verstaan onder 'hate speech' en hoe definieer je dit concept?
7. Hoe reageert de Zweedse samenleving op de koranverbrandingen en welke discussies worden er gevoerd?
8. Welke ethische overwegingen spelen een rol bij het al dan niet toestaan van dergelijke protestacties?
9. Waarom is het relevant om onderscheid te maken tussen extremistische interpretaties van de Koran en gematigde interpretaties bij het bespreken van deze kwestie?
10. Welke argumenten worden in de tekst aangevoerd om koranverbrandingen als een vorm van 'hate speech' te beschouwen?

Opdrachten

1 - Verhaal 
Schrijf een kort verhaal waarin je een situatie beschrijft waarin vrijheid van meningsuiting en religieuze gevoeligheden met elkaar botsen.

2 - Mindmap
Maak een mindmap waarin je alle belangrijke concepten en ideeën uit de tekst overzichtelijk weergeeft.

3 - Verbod
Stel een lijst op met voor- en tegenargumenten voor het afschaffen van wetten tegen godslastering.

4 - Postersamenvatting
Maak in groepjes posters waarin jullie de concepten 'vrije meningsuiting' en 'hate speech' visualiseren en uitleggen.

5 - Stille discussie
Voer in groepjes een stille discussie over de vraag hoe de Zweedse overheid met dit vraagstuk moet omgaan, waarbij iedereen op post its of een groot vel zijn of haar argumenten opschrijft. Na enige tijd mag je als groep overleggen en formuleer je een conclusie. 
Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden