Doorgaan naar hoofdcontent

1 februari | Watersnoodramp


Op 1 februari 1953 overstroomde Zeeland grotendeels en de aangrenzende delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. 1836 mensen kwamen om het leven (bron: Zeeuwsarchief.nl). Enorme aantallen mensen werden dakloos. De schade was gigantisch en met een nieuwe zeewering werd gezorgd dat het water buiten bewoond gebied bleef. In de tekst lees je over de kans dat ons land nog eens voor een deel overstroomt.


Leerdoel
Je kunt verwachtingen en gevaren van stijgend zeewater in Nederland toelichten en benoemen hoe we ons land beschermen tegen overstromingen. 

Woordenschat
de wisselwerking - verwaarloosbaar klein - het worstcasescenario - de voeten droog houden - adaptief - het hoofd boven water houden - onverhoopt - het waterschap - hoogwater - gehandhaafd - geologisch - de energie-transitie - de CO2-emissie - globale

Vragen
1. Wat is de bevinding van het onderzoek onder Nederlanders over de verwachting dat een groot deel van Nederland over honderd jaar onder water zal liggen?
2. Wie is Sybren Drijfhout, en wat is zijn expertise met betrekking tot het onderzoek naar zeespiegelstijging?
3. Hoe groot acht Sybren Drijfhout de kans dat Nederland over honderd jaar echt onder water zal staan?
4. Wat zijn de worstcasescenario's voor zeespiegelstijging volgens Drijfhout, en hoeveel stijging wordt in de komende honderd jaar verwacht?
5. Wat is het huidige programma Dijkversterking van de Deltacommissie, en hoeveel zeespiegelstijging is het berekend om op te vangen?
6. Hoeveel meter zeespiegelstijging kan het Dijkversterkingsprogramma aan met aanpassingen, volgens Drijfhout?
7. Hoe verhoudt de huidige zeespiegelstijging zich tot de verwachtingen van het Dijkversterkingsprogramma?
8. Wat is de relevantie van de adaptiviteit van het Dijkversterkingsprogramma in relatie tot de verwachte zeespiegelstijging?
9. Hoeveel procent van de Nederlanders zat waarschijnlijk fout in hun verwachting dat Nederland over honderd jaar onder water zal liggen, volgens het artikel?
10. Wat is de geruststellende conclusie die getrokken kan worden op basis van het interview met Sybren Drijfhout over de dreiging van overstroming in Nederland over honderd jaar?

Opdrachten

1. Voorspellingen, aanbevelingen
In de tekst worden uitspraken over de toekomst gedaan en worden aanbevelingen gedaan. Maak twee kolommen en noteer hierin die voorspellingen en aanbevelingen.

2. Mindmap
Lees de tekst goed door. Markeer de belangrijkste zaken in de tekst en bepaal wat de deelonderwerpen zijn. Bespreek die samenvatting met 1 á 2 klasgenoten en maak een (digitale) mindmap over de kern van de tekst.

3. Quiz
Lees de tekst en bekijk de video. Noteer de belangrijkste zaken. Bespreek je aantekeningen met 1 á 2 klasgenoten en maak over de belangrijkste zaken een online quiz. Wissel de quiz uit met een andere groep en speel de quiz van de andere groep.

4. Tekenen
Maak een tekening die je visie op het toekomstige Nederland weergeeft, rekening houdend met mogelijke klimaatveranderingen en zeespiegelstijging. 


Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je