Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2017 weergeven

De wereld valt stil tegenover de Rohingya - 2 -

Lees het artikel Na brandbommen hutjemutje in de moessonregen: het is zwaar voor de Rohingya

Voer daarna de opdrachten uit.

Leerdoel:
O Ik kan met meerdere bronnen een onderwerp in kaart brengen


BK, GT en HV 2 / BK 3
Breng het nieuws over de Rohingya in kaart. Maak een schematisch overzicht van het nieuws in de bovenstaande bron (woordspin, woordweb, mindmap, infographic).

Schrijf vragen op die de bron niet beantwoordt.

Zoek bronnen om antwoorden te vinden op deze vragen. Voeg de informatie toe aan het overzicht.

Maximaal 123 (voorlopig) - 1 -

Lees het artikel Ouder dan 123 zal je niet worden
Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan hoofd- en bijzaken onderscheiden in een tekst
O Ik kan cijfermatige informatie in een tekst verwerken in een samenvatting

BK 1
Vat samen wat de tekst verteld over hoogste leeftijden.

GT 1
Leg in de samenvatting ook uit hoe de onderzoekers hun onderzoek hebben uitgevoerd.

HV 1
Voeg ook evt. extra informatie uit de clip toe.

´Hier geradicaliseerd, hier berecht´ - 2 -

Lees het artikel Westerse IS-strijders zijn hier geradicaliseerd dus onze verantwoordelijkheid. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten in een tekst
O Ik begrijp oorzaak-gevolg relaties in een tekst
O Ik kan argumenten overzichtelijk weergeven

Woordenschat:
het kalifaat = het rijk van een kalief, het gebied dat op streng-islamitische wijze bestuurd wordt
de jihadisten = mensen die met gewapende strijd ernaar streven om een bepaalde versie van de islam op te leggen aan de samenleving en een islamitische staat of kalifaat te stichten
de ideologie = de denkbeelden of de beginselen van een stelsel
radicaliseren = proces denken en gedrag van een persoon of groep extremer wordt

BK 2
Vat de tekst samen in een woordspin.

GT 2 / BK 3
Vat de tekst samen in een woordspin.

HV 2
Vat de tekst samen in een schema. Onderscheid duidelijk oorzaak en gevolg.
Lees ook het artikel waarnaar onderaan het artikel wordt verwezen (link).
Maak een schema van de argumentatie in dit tweede arti…

Non. En nog eens non. - 1 en 2 -

Lees het artikel Franse rechter: kind mag geen Fañch heten

Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan uitleggen wanneer en waarom naamgeving wettelijk is geregeld

BK, GT en HV 1 en 2 
1. Leg uit hoe wetgeving over naamgeving burgers beschermt.
2. Waardoor raakt de naamgeving in het artikel aan politiek?
3. Ga op internet op onderzoek uit. Stel vast wanneer en waarom de eerste wetgeving over naamgeving in Nederland ontstond.
4. Zoek een vergelijkbare kwestie als de kwestie-Fañch op. Wat waren in die kwestie de belangen van de verschillende partijen?
5. Maak een woordenlijst van onbekende woorden bij de bronnen.

Een nieuwe lont in het kruitvat - 1 en 2 -

Lees het artikel en bekijk de clips van Geloof, nationalisme en eergevoel maken dit stukje Jeruzalem tot kruitvat. Maak aantekeningen bij de clips. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan de belangrijkste feiten uit de clips verzamelen O Ik kan de bijbehorende tekst gebruiken als extra, verklarende bron

Woordenschat: ultieme = uiterste
soeverein = onafhankelijk de escalatie = het verergeren, het uit de hand lopen
in groten getale = met velen
detecteren (detectiepoortjes) = opsporen
BK 1-2
1. Sinds wanneer behoort de Tempelberg weer tot Israël?

2. Waarom is het complex belangrijk voor Israël?

3. Wat is de reden voor extra beveiliging bij de Tempelberg?

4. Waarom protesteren Palestijnen tegen de detectiepoortjes?

5. Waarom bidden de Palestijnen in de straten?

GT 1-2 / BK 3

1. Waarom leidt Israëlische bemoeienis met de Tempelberg tot felle reacties bij Palestijnen?

2. Sinds wanneer heeft Israël de tempelberg in handen?

3. Wat was de aanleiding voor de strenge veiligheidsmaatregelen v…

Welkom in het nieuwe kabinet!

Lees het artikel Meer ministers: ploeg van zestien verwacht

Leerdoel:
O Ik kan kort toelichten welke taken de ministeries hebben
O Ik kan kort de taken van een minister en een staatssecretaris toelichten
O Ik kan kort de taak van een minister-president toelichten

Woordenschat:
het ministerie = een afdeling van het staatsbestuur (ook wel: departement)
de bewindspersoon = een minister of een staatssecretaris
de minister = lid van de regering van een land of een deelstaat
de staatssecretaris = politiek functionaris die zelfstandig taken van de minister uitvoert
de Rijksoverheid = de regering van het rijk (land)

Discussieopdracht
Bespreek waarom een nieuwe regering kan kiezen voor méér (of andere) ministeries.
Bespreek waarom nu wordt gesproken over nieuwe ministeries van Landbouw, Klimaatzaken en Immigratie en Integratie (en evt. Familiezaken).

Opdracht
Je krijgt de naam van een ministerie. Lees over dit ministerie op de website van de Rijksoverheid. Zoek naast deze bron nog een bron over di…

Sint-Maarten in puin

Lees het artikel Supermarkten Sint-Maarten geplunderd, er is geen politie op straat en bekijk de clips Hoe ontstaat een orkaan in tropische sferen? en Wat is een orkaan?

Leerdoel:
O Ik kan uitleggen hoe een orkaan ontstaat
O Ik kan belangrijke gevolgen van een orkaan benoemen

Woordenschat:
episch = zeer indrukwekkende
catastrofale = rampzalige
deprimerende = neerslachtig makende
de avondklok = (militair) verbod zich 's avonds en 's nachts op straat te bevinden

Opdracht BK, GT en HV
Maak daarna een infographic over het ontstaan van orkanen en de gevolgen.

Vooraankondiging: Prinsjesdag

Komende week staan op MNMweek over alle ministeries enkele korte teksten. Leerlingen kiezen één ministerie, waarbij het zaak is dat elk ministerie door minimaal één leerling is gekozen. 
Met behulp van de teksten schrijven de leerlingen een korte uitleg over ´hun´ ministerie. Deze uitleg presenteren ze aan elkaar. Leerlingen stellen elkaar verhelderingsvragen en bespreken of de ministeries in alles wat nodig is voorzien. Of zijn er nog enkele extra, nieuwe ministeries nodig?

Verwoestende taal - 1 -

Lees het artikel Oorlogsretoriek Trump en Kim maakt wereld bang en niet zonder reden. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten
O Ik benoem het verband tussen argumenten
O Ik kan argumentatie kort samenvatten

Woordenschat:
alleszins = helemaal 
relativeren = afzwakken
de grondvesten =het fundament
het arsenaal = het wapenmagazijn, alle beschikbare middelen
de furie = de razende woede
de buffer = de (tijdelijke) opvangplaats
initiële = aanvankelijk 
de retoriek = de overdrieven, overspannen taal

BK 1

1. Waarover gaat de vraag in alinea 1? Leg kort uit. 

2. Wat betekent ¨niet mis te verstane¨ (alinea 3)? 

3. Waarom zijn Amerikanen alleszins gefrustreerd? 

4. Welke gevolgen heeft oorlog in Noord-Korea voor China? 

GT 1

1. Leg de eerste zin van de tekst uit. 

2. Wat heeft die eerste zin te maken met de retoriek van Trump en Kim?

3. Wat wordt bedoeld met een stabiele raket (alinea 6)? 

4. Waarom voeren Trump en Kim volgens de tekst een gevaarlijk schijngevecht? 

HV 1

1. Wat is de kern van de e…

Tijd voor een nieuwe vriezer - 2 -

Lees het artikel Smelten ijs op de Noordpool laat ook permafrost verdwijnen en bekijk de vlogs. Voer daarna de opdracht uit.

Leerdoel:
O Ik kan oorzaken en gevolgen van een onderwerp samenvatten in een schema
O Ik kan het begrip permafrost uitleggen
O Ik kan ontstaan en gevolgen van dooiende permafrost verklaren

Woordenschat:

permafrost = permanent bevroren grond broeikasgassen = gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect
delta = land tussen twee- of meervoudige riviermond
methaan = een koolwaterstof die veel warmte geeft bij verbranding conservatief = behoudend
reduceren = doen afnemen
BK, GT en HV:
Schets (letterlijk) het probleem van de dooiende permafrost. Noteer eerst alle belangrijke termen uit de tekst (inclusief de woordenschat). Maak daarna een tekening waarin je het ontstaan van permafrost verklaart en de gevolgen benoemt. Besteed ook aandacht aan de impact op de bevolking en mogelijke maatregelen.´Je kunt de opwarming horen´ - 1 -

Lees het artikel Dooiende permafrost: een reis naar het einde van de wereld en bekijk de vlogs. Voer daarna de opdracht uit.

Leerdoel:
O Ik kan oorzaken en gevolgen van een onderwerp samenvatten in een schema
O Ik kan het begrip permafrost uitleggen
O Ik kan ontstaan en gevolgen van dooiende permafrost verklaren

Woordenschat:
hachelijk = gevaarlijk
de permafrost = permanent bevroren grond organisch = van planten of dieren afkomstig
het broeikaseffect = ongewenste temperatuurstijging op aarde door een teveel aan o.a. kooldioxide en cfk's in de atmosfeer
zelfvoorzienend = in je levensbehoeften voorzien door zelf producten te verbouwen en te maken de koolstof = scheikundig element dat verbindingen met zuurstof, waterstof, zwavel enz. vormt

BK, GT en HV: Schets (letterlijk) het probleem van de dooiende permafrost. Noteer eerst alle belangrijke termen uit de tekst (inclusief de woordenschat). Maak daarna een tekening waarin je het ontstaan van permafrost verklaart en de gevolgen benoemt.

De twee gezichten van de moesson - 1 en 2 -

Lees de artikelen Mumbai overstroomd: openbare leven stilgevallen en  Waarom iemand toch naast een rivier gaat wonen die elk jaar overstroomt. Voer daarna de opdracht uit.

Leerdoel:

O Ik kan de kern van een tekst samenvatten en antwoord geven op de vragen naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

Woordenschat:
de moesson = de regentijd
krakkemikkig = bouwvallig, wrak, zwak
de infrastructuur = het geheel van verbindingen voor vervoer, elektriciteit, communicatie e.d. het hoogtij = de maximale waterhoogte als gevolg van het tij (eb en vloed) het deltaplan = een veelomvattend (water)plan

BK 1-2

Maak een nieuwsbericht van maximaal drie minuten over de overstromingen in India. Vertel in het nieuwsbericht de kern van de twee artikelen. Geef antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

GT 1-2 Maak een nieuwsbericht van maximaal drie minuten over de overstromingen in India. Vertel in het nieuwsbericht de kern van de twee artikelen. Geef antwoord op de vragen: wie, wat, waar,…

Het wankelste evenwicht - 2 -

Lees het artikel De kans op een kernoorlog en waarom die er wel/niet komt. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten
O Ik benoem het verband tussen argumenten
O Ik kan argumentatie kort samenvatten


Woordenschat:
de theorie = de verklaring (al dan niet wetenschappelijk)
de daad bij het woord voegen = doen wat je zegt
geheid = zeker
intercontinentaal = tussen de continenten
BK 2

1. Wat maakt Noord-Korea een gevaar voor de V.S.?

2. Tijdens de Koude Oorlog kwam er geen echte oorlog door mutual assured destruction. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.

3. Kun je de verhouding India-Pakistan vergelijkingen met de verhouding Noord-Korea - V.S.? Leg uit. 
4. Hoe schat de schrijver de slagkracht van Noord-Korea in? 
GT 2 / BK 3

1. Hoe verklaart de tekst het zeldzame gebruik van kernwapens?

2. Welk gevaar noemt de schrijver dat ondanks elk evenwicht blijft bestaan?
3. Wat is de impact op de aarde van gebruik van kernwapens?
4. Wat zal afgaand op de tekst voor de wereld een reden…