Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2019 weergeven

Racisme van het veld en uit de stadions

In de wedstrijd Den Bosch-Excelsior maakte een speler een pijnlijk statement. Hij weigerde om bij alle racistische spreekkoren
verder te spelen. De scheidsrechter staakte de wedstrijd kort, maar de thuisploeg kon niet meteen aanvaarden dat het grondig mis is op de tribunes. Lees meer in het artikel Racisme op het voetbalveld: openlijk en bedekt.

Woordenschat
▢ bejegenen
▢ institutioneel
▢ de drijfkracht
▢ het privilege
▢ agenderen
▢ impliceren
▢ monddood
▢ het topsportklimaat

Leerdoel
▢ Ik kan maatregelen noemen om racisme bij voetbal sterk te verminderen

Opdracht

A Vragen
1. Welk probleem constateert de tekst?
2. Wat zijn factoren die het gesprek over racisme moeilijk maken?
3. Leg de titel van het onderzoeksrapport uit.
4. Wat zijn volgens de tekst mogelijke oplossingen?
Venetië verliest het van het water

Venetië is er stuk van. Het water dat de stad beroemd heeft gemaakt, bedreigt nu de stad. De schade lijkt onomkeerbaar. Lees meer in het artikel Venetië roept noodtoestand uit: noodweer zet stad onder water.

Woordenschat 
▢ de noodtoestand
▢ het hoogwater
▢ de basiliek
▢ brak
▢ de lagune
▢ de stormvloedkering

Leerdoel 
▢ Ik kan de oorzaken van de waterproblemen in Venetië benoemen

Opdracht

A Infographic
1. Lees de tekst en noteer schematisch de hoofd- en bijzaken.
2. Ontwerp daarna een infographic om de infographic in het midden van het artikel te vervangen.

Impeachen de VS Trump?

Zelden komt het voor. Dat de VS vinden dat de president het te bont heeft gemaakt en hem wegsturen. Nu dreigt die afloop voor president Trump. Lees meer over het hoe en het waarom in het artikel Historische hoorzitting over impeachment president Trump van start.

Woordenschat
▢ de hoorzitting
▢ de klokkenluider
▢ het ambt

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen waarom in de VS een impeachment-procedure is begonnen

Opdracht
1. Met welk Nederlands woord kun je impeachment het beste vertalen?
2. Wat is de aanleiding voor de impeachmentprocedure?
3. Welke onderdelen uit de procedure noemt de tekst?
4. Waarom komt zo´n procedure weinig voor?
5. Hoe groot is de kans dat dit het einde van het presidentschap van Trump gaat betekenen?


Een plasje voor de wetenschap

Wetenschappers houden er rekening mee dat mensen zich in de toekomst zullen vestigen op Mars en mogelijk andere plaatsen in de ruimte. Daarom doen ze veel onderzoek naar de leefomstandigheden en voedselvoorziening. Het tomatenonderzoek van de universiteit van Wageningen is daar een voorbeeld van Lees wat onderzoekers uitzoeken in het artikel Tomaten kweken op Mars? Met urine van een astronaut kan het misschien.

Woordenschat 
▢ kristalachtig
▢ het urinoir
▢ relatief

Leerdoel 
▢ Ik kan vertellen met welke omstandigheden groentekwekers in de ruimte rekening moeten houden

Opdracht

A Vragen
1. Wat zijn de kenmerken van (nagemaakte) maan- en Marsgrond?
2. Wat bedoelt de onderzoeker met ¨de basisdingen¨ (alinea 6)? 3. Welk onderzoek heeft veel kennis opgeleverd voor dit onderzoek? 4. Met welke omstandigheden in de ruimte moet rekening worden gehouden?
5. Wat willen de onderzoekers hierna met mensenpoep gaan doen? 6. Welke groenten en vruchten in de tekst zijn in de ruimte noodzakelijk en waarom…

Robotzorg

Robots doen langzaam maar zeker steeds meer hun intrede. Ook krijgen robots verzorgende, sociale taken. Een bijzonder voorbeeld is de zogenaamde ´zorgrobot´. Lees meer over die toepassing in het artikel Zorgrobot houdt ouderen gezelschap: 'Ik vind d'r heel lief'.

Woordenschat
▢ in haar nopjes
▢ ontlasten
▢ de interactie

Leerdoel 
▢ Ik kan argumenten voor- en tegen de toepassing van zorgrobots bespreken en zelf een beargumenteerd standpunt innemen

Opdracht

A Robotargumenten
1. Werk in tweetallen. Bedenk samen zoveel argumenten voor- en tegen het gebruik van zorgrobots.
2. Stel, je mag een robot zo programmeren dat hij kan vertellen waarom de inzet van zorgrobots goed is. Ook kent hij belangrijke argumenten tegen deze toepassing. Een beperking: de zinnen van de robot zijn nooit langer dan acht woorden. Schrijf het script van zinnen van 8 woorden dat je programmeert.

Explosief Hong Kong

Hong Kong is al maanden het toneel van hevig protest. Chuna dat daar officieel de baas is, is het mikpunt van alle boosheid.  Lees meer over de onrust en de onlusten in het artikel Confrontaties in Hongkong escaleren in geweld.*

Woordenschat
▢ de kraaienpoten
▢ de fortificatie
▢ radicale
▢ de sympathisant
▢ de uitlevering
▢ escaleren

Leerdoel 
▢ Ik kan de reden en de vorm van het proetest in Hong Kong verklaren

Opdracht

A Vragen
1. Wat is de aanleiding voor de hevige protesten in Hong Kong?
2. Op welke manieren vinden de demonstraties plaats?
3. Hoe wordt op de protesten gereageerd?
4. Welke verwachtingen spreekt het artikel uit over de afloop van de protesten?
5. Waaraan herken je dat het artikel een reportage is en waarom heeft de krant voor die vorm gekozen?

Protestweb
Maak een woordweb waarin je uitlegt waar het protest in Hong Kong om draait.

Wereldwijd protest
Zoek in de kranten/het nieuws van de afgelopen week naar andere ´protesthaarden´. In méér landen gaan de mensen onafgebro…

Moeten we van het vuurwerk af?

In de aanloop naar de oud-en-nieuwviering steekt altijd de discussie over de last van vuurwerk op. De laatste jaren gebeurt dat heviger, vanwege het herhaalde bekogelen van hulpdiensten. Lees over de discussies over een verbod op vuurwerk in het artikel Vuurwerkexpert ziet niets in verbod op kindervuurwerk: 'Reguleren is onzin' en het artikel waar in die tekst naar wordt verwezen (Vuurwerkverkopers willen tegengeluid).

Woordenschat
▢ reguleren
▢ de scherts (het schertsvuurwerk)
▢ het tegengeluid
▢ het comfort
▢ de branche

Leerdoel 
▢ Ik kan bij een nieuwsbericht een stelling formuleren
▢ Ik kan een stelling onderbouwen met argumenten en kort reageren op tegenargumenten

Opdracht
1. Bedenk na het lezen van de artikelen een stelling.
2. Schrijf een kort betoog bij deze stelling (driekwart tot één A4 lang)
3. Bouw het betoog op de volgende manier op:
- noem je stelling met korte nadere uitleg
- bespreek de belangrijkste argumenten voor jouw stelling
- noem twee belangrijke argumente…

Last van smartphones

8 tot en met 15 november is de week van de medawijsheid. Een week om eens te onderzoeken hoe wijs jongeren met media omgaan. Dat gebeurt in lessen in scholen en in enquêtes onder jongeren. Lees meer in het artikel Veel jongeren vinden hun smartphone belastend.

Woordenschat 
▢ de mediawijsheid
▢ de verrijking

Leerdoel 
▢ Ik kan de uitkomsten van het onderzoek in enkele regels samenvatten

Opdracht

A Vragen
1. Wat is het onderwerp van het artikel?
2. Wat is de hoofdgedachte?
3. Noteer de vragen die in het onderzoek zijn gesteld.
4. Beschrijf in één zin de last die jongeren ervaren.
5. Beschrijf in één zin de verrijking die de smartphone volgens jongeren ook biedt.
6. Bedenk vijf vragen die bij het onderzoek passen en waarvan je ook graag het antwoord zou willen weten.

B Campagne
In het onderzoek geven jongeren aan ook last te hebben van hun smartphone. Bedenk een goede slogan en verwerk die in een poster of een korte clip/vlog. Geef bij de slogan drie concrete tips hoe je het probleem (enigs…

Luide discussie over versterkte gebedsoproepen

Vrijdag met een versterker geloofsgenoten oproepen tot het gebed in de moskee. De meningen zijn daarover sterk verdeeld. Lees over de standpunten die worden ingenomen in het artikel Waarom er ophef is over gebedsoproepen door luidsprekers.

Woordenschat 
▢ imperialistisch
▢ spiritueel
▢ de intentie
▢ belijden

Leerdoel
▢ Ik kan de argumentatie in een tekst overzichtelijk samenvatten

Opdracht

A Argumenten wegen
Werk in tweetallen. De een verzamelt de argumenten voor, de ander tegen de versterkte gebedsoproep. Wissel daarna het blad en vergelijk de argumenten met het artikel. Maak daarna als tweetal een duidelijk overzicht van de belangrijkste argumenten. Weeg tot slot de argumenten. Welke vind je doorslaggevend en onderbouwen vooral jouw standpunt? Bespreek jouw standpunt en argumenten in enkele zinnen. Deze laatste opdracht mag je alleen of als tweetal maken.

Waken over de bossen

Palmolie is wereldwijd zo´n veelgebruikt product dat plantages regelmatig uitbreiden door grote stukken bos plat te branden. Landen waar de palmbomen groeien zoeken naar slimme mogelijkheden om hun bosgebieden en illegale aanplant te controleren. Lees meer in het artikel Palmolie-industrie wil met radarbeelden ontbossing tegengaan.

Woordenschat
▢ het concern
▢ optisch ▢ geavanceerd ▢ gecertificeerd
Leerdoel  ▢ Ik kan de hoofd- en bijzaken over de palmolie-industrie overzichtelijk presenteren
Opdracht
Maak een boomdiagram van de tekst en de video, waarin je met de vertakkingen de hoofd- en bijzaken laat zien.

Meer lezen over het onderwerp palmolie? Lees ook Nee, zegt de reclamecode

Kleuren en stemmen bij een ontzaglijke oorlog

Op 11 november wordt het einde van de vier jaar durende Eerste Wereldoorlog herdacht. 11 november 1918 om 11.00 uur kwam deze totale oorlog ten einde. Een oorlog die naar schatting 8,5 miljoen soldaten het leven kostte. Om iedereen in onze tijd een scherp beeld te geven van deze oorlog bracht regisseur Peter Jackson recent de zwart-witbeelden zonder geluid van deze oorlog tot leven. Lees in het artikel Regisseur Peter Jackson brengt WO I op ongekende wijze tot leven hoe en waarom hij dat deed. Woordenschat
▢ het aspect
▢ strategisch
▢ de integriteit
▢ onomstreden
▢ manipuleren

Leerdoel
▢ Ik kan vertellen waardoor de Eerste Wereldoorlog miljoenen slachtoffers maakte

Opdracht:
1. In de film ´staat het menselijke aspect centraal´. Wat bedoelt de schrijver hiermee?
2. Strategische aspecten spelen vrijwel geen rol in de film. Wat bedoelt de schrijver hiermee?
3. De film krijgt niet alleen lof, er is ook kritiek, Leg de kritiek uit.
4. Wat wordt bedoeld met de integriteit van oude filmbeelden…

De muur is weg, maar is er nog altijd

9 november 1989 viel de Muur in Berlijn. Het was de voorbode van de val van het IJzeren Gordijn tussen Oost- en West-Duitsland en hun latere hereniging. De muur was tijdens de Koude Oorlog een symbool van de grote onvrijheid, alleen al om de 139 Oost-Duitsers die de grens wilden oversteken en het met de dood moesten bekopen. Bekijk de video om te zien wat nog rest van de muur.

Woordenschat
▢ de fascist
▢ de staatsterreur

Leerdoel
▢ Ik kan de aanleiding voor de bouw van de muur in Berlijn toelichten

Opdracht
1. Wat was de officiële reden voor de bouw van de muur?
2. Wat bedoelt de presentator met ¨symbool van staatsterreur¨?
3. Waarom maakten de Oost-Duitse grenswachten zelfs dodelijke slachoffers?
4.Wat waren de belangrijkste gevolgen van een muur middenin de stad? Baseer je niet alleen op de video. Probeer zelf ook een aantal gevolgen te bedenken.
5. Waarom is met klinkers de muur nog altijd aangegeven in Berlijn?


Vakantietip 2020

Nederland mag er zijn. Volgens de gezaghebbende reisgidsenserie Lonely Planet hoort ons land bij de tien belangrijkste vakantiebestemmingen. Lees meer over de uitverkiezing in het bericht
Nederland en Aruba in top 10 Lonely Planet.

Woordenschat
▢ de opleving
▢ de verduurzaming

Leerdoel
▢ Ik kan criteria noemen waarmee Lonely Planet top 10 kiest

Opdracht

A Vragen
1. Op welke gebieden zijn de landen beoordeeld?
2. Om welke redenen is Nederland uitgekozen?
3. Kun je nog andere criteria bedenken om een land als belangrijke bestemming uit te kiezen?
4. Welke informatie mis je in het nieuwsbericht?
5. Nederland hoopt dat de uitverkiezing door Lonely Planet leidt tot spreiding van het toerisme. Leg uit waarom dat voor Nederland belangrijk is.

B Vakantietip
Schrijf een kort profiel van Nederland voor de website van Lonely Planet. In drie alinea´s vertel je overtuigend waarom je minstens één keer in je leven in Nederland moet zijn geweest.

Een trap op de rem bij alzheimer?

Het aantal mensen dat lijdt aan een vorm van dementie groeit enorm. Onderzoekers zoeken naarstig naar het ontstaan van de ziekte en naar goede medicatie. Voor alzheimer lijkt nu een middel gevonden dat de ziekte afremt. Lees meer in het artikel Voorzichtig optimisme over medicijn alzheimer: ‘Kan veel ellende voorkomen’

Woordenschat 
▢ de lakmoesproef
▢ het agentschap ▢ de farmaceut

Leerdoel 
▢ Ik kan vertellen wat het nieuwe medicijn doet

Opdracht
1. Welke positieve effecten liet het medicijn zien?
2. Hoe werkt het medicijn?
3. Om welke redenen zijn experts voorzichtig met hun optimisme?
4. Waarom is een wetenschappelijke publicatie over het medicijn belangrijk?
5. Welke voorwaarde geldt voor het op de markt brengen in Europa?Games vol trucjes

Achter iedere game zit niet alleen een heleboel code, maar ook veel listigheid. Gameontwikkelaars maken de games zo goed dat jij ze wilt blijven spelen. Welke trucjes ze daarbij gebruiken zie je in deze interactieve video: Zo word jij verleid langer te gamen en meer uit te geven.

Woordenschat
▢ manipuleren
▢ met hagel schieten
▢ het verdienmodel

Leerdoel
▢ Ik kan voorbeelden geven van beïnvloeding binnen games
▢ Ik kan een vergelijking maken tussen die beïnvloeding en beïnvloeding van koopgedrag in winkels

Opdracht
Bekijk de video en beantwoord de vragen.
1. Wat zijn belangrijke trucs die gameontwikkelaars gebruiken?
2. Welke vergelijkingen maakt de gameontwikkelaar met beïnvloeding in winkels?
3. Welke belangrijke uitkomsten van onderzoek naar games hoor je in de video?
4. Denk mee. Welke twee belangrijke feiten over gaming ontbreken in de video en horen wel te worden genoemd?

Hoe dicht je open grenzen?

In Engeland is geschokt gereageerd op 39 dodelijke slachtoffers in een container uit Zeebrugge. De vondst zet de discussie weer op scherp over hoeveel ruimte de open binnengrenzen in de EU bieden aan mensensmokkelaars. Terwijl Engeland zo snel mogelijk probeert de slachtoffers te identificeren vragen velen zichzelf af of de grenscontroles niet kunnen worden verbeterd. Lees meer over deze grenscontroles in het artikel Waarom werden slachtoffers van tragedie met koelwagen niet eerder opgemerkt?

Woordenschat
▢ de binnengrens
▢ de ademsensor ▢ de controlemeting ▢ de trailer
▢ de marechaussee
Leerdoel
▢ Ik kan vormen van grenscontrole bespreken

Opdracht
1. Welke manieren hebben de havens om containers te controleren?
2.Wat is het probleem met koelcontainers?
3. Hoe streng zijn de controles in de EU volgens het artikel?
4. Waartoe dient het zegel op containers? 5.Waaruit bestaat een zogenaamde administratieve controle? 6. Waarom zijn grenscontroles huiverig om de lading te openen?
7.Wanneer w…

Zaak dat Nederland ze terughaalt?

Op 1 november dient een kort geding van Nederlandse vrouwen die worden vastgehouden in een Syrisch kamp. Ze hebben spijt van hun reis naar IS-gebied en willen dat de Nederlandse staat hen met hun kinderen terughaalt. Lees in het artikel over het leven in de kampen en argumenten voor/tegen terughalen:Delftse Syriëganger Hafida (27): 'Ik zal iedere straf aanvaarden’.

Woordenschat
▢ deradicalisering
▢ repatriëring
▢ detentie

Leerdoel
▢ Ik kan belangrijke argumenten noemen voor/tegen terughalen van vrouwen en kinderen van IS-aanhangers

Opdracht

A Vragen
1. Wat zijn de belangrijkste argumenten van de advocaat van de vrouwen?
2. Waarom hebben de vrouwen volgens het artikel spijt van hun reis naar Syrië?
3. Wat vertelt het artikel over deradicalisering?
4. Op welke risico´s wijzen tegenstanders van terughalen?
5. Op welke risico´s wijzen voorstanders van terughalen?

B Voor/tegen
Breng de argumenten voor en tegen terughalen in beeld in een infographic.