Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2019 tonen

Kerstvakantie!

De school gaat dicht. MNMweek sluit ook voor twee weken. In het nieuwe kalenderjaar verschijnen weer nieuwe lessen op MNMweek. We wensen iedereen een fijne vakantie en gezellige feestdagen! Tot in 2020.

´Santerclaus´

De ontstaansgeschiedenis van de kerstman is bijzonder en opvallend Nederlands. Lees in het artikel  De kerstman van Odin tot Santa Claus  hoe ook onze 'Santerclaus' bijdroeg aan Santa Claus. Woordenschat ▢ de oppergod ▢ transformeren ▢ de commercie ▢ de cartoonist ▢ goedgemutst Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen hoe het kerstmanpersonage ontstond Opdrachten A Vragen 1. Maak de zin af. De schrijver gebruikt het woord  kleinzoon  (alinea 1) om.... 2. Wie gaf de kerstman het uiterlijk dat wij nu kennen? 3. Coca Cola drukte zijn stempel op het uiterlijk van de kerstman. Leg uit. 4. Welk misverstand bestaat rond Coca Cola en de kerstman? 5. Wat is de relatie van de kerstman en de germaanse wereld? 6. Bespreek: Waaraan danken Sinterklaas en kerstman hun kleding en vervoer? 7. Bespreek: Wat gaf de Sint Nicolaasfiguur in Amerika een ander uiterlijk en karakter? B Video Maak een video over het ontstaan van de kerstmantraditie. Gebruik een passend decor (evt. op het

Vier kerstdagen

In Nederland kennen we een eerste en tweede kerstdag, Engelsen kennen weer een 'Boxing day'. Hoe zijn deze dagen ontstaan? Lees over hun herkomst in het artikel Geschiedenis van tweede kerstdag . Woordenschat ▢ het Joelfeest ▢ het Midwinterfeest ▢ de benaming ▢ Boxing Day ▢ religieus Leerdoel ▢ Ik kan het herkomst van de kerstdagen uitleggen Opdracht 1. Verdeel een blad in vier delen. 2. Nummer de delen van 1 t/m 4. 3. Noteer de informatie over de oorspronkelijke vier kerstdagen bij de nummers 1 t/m 4.

De allerlelijkste wint

Soms kiezen bedrijven zulke tenenkrommende slogans, dat de mensen ze gaan delen, verzamelen en zelfs een verkiezing houden welke de slechtste is. Voor veel van de bedrijven met een belabberde slogan geen probleem: ook een slechte slogan doet zijn werk en zorgt voor veel bekendheid. Lees over de verkiezing van dit jaar in het artikel  'Tongzoen van zeemeermin' slechtste slogan van 2019 . Leerdoel ▢ Ik kan kort verslag doen van een onderbouwde keuze Opdracht 1. Lees de tekst 2. Ga daarna naar de site die de tekst noemt 3. Maak een beredeneerde shortlist van vijf slogans 4. Schrijf een kort nieuwsbericht over het fenomeen van ´de slechtste slogan van het jaar´ en bespreek met goede argumenten jouw persoonlijke keuze van vijf slogans

Een zo groen mogelijke kerstboom

Een kunstboom, goed bewaard op zolder, is wellicht niet de meest duurzame keuze. Maar waar doe je wel goed aan als je graag elke kerst een boom neerzet en het milieu niet wilt belasten? Lees het artikel  Ieder jaar dezelfde boom, is dat wel zo duurzaam?  waarin de voorwaarden voor een echt groene kerstboom op een rij worden gezet. Woordenschat ▢ de kweker ▢  ontnuchterend ▢ de stelregel ▢ de ammoniak ▢ ecologisch ▢ educatief Leerdoel ▢ Ik kan voorwaarden noemen voor een duurzaam kerstboomgebruik Opdracht Ontwerp een informatiebron waarin je uitleg geeft over duurzaam kerstboomgebruik. Maak een (digitaal) ontwerp waarbij je ook uitlegt hoe je deze informatie het beste kan delen met publiek.

Kerstsneeuw of niet?

Vooral aan de vooravond van kerst willen we héél graag weten of er sneeuw gaat vallen. Media vragen de deskundigen vaak al weken vóór kerstmis of ze zich aan een voorspelling willen wagen. In deze opdracht ga je op zoek naar hun voorspellingen dit jaar en kruip je in de huid van een weervrouw of weerman. Woordenschat  ▢ de meteoroloog ▢ meteorologisch Leerdoel  ▢ Ik kan de kans op (wel/geen) witte kerst meteorologisch verklaren Opdracht 1. Zoek twee teksten die gaan over de kans op een witte kerst in 2019. 2. Schrijf de kern van de twee teksten op. Geef antwoord op de vraag waarop de meteorologen zich baseren. 3. Schrijf met deze aantekeningen de tekst voor een weerbericht. 4. Lever een kopie van de tekst in bij de docent. 5. Neem daarna het weerbericht op met je telefoon. 6. Maak voor de achtergrond eventueel gebruik van een weerkaart en/of foto´s op een digibord.

Zwaarder gestraft dan we dachten

In discussies over misdaad wordt vaak de vraag gesteld of straffen niet te laag zijn en hogere straffen kunnen afschrikken. Uit een publicatie van rechters blijkt dat straffen lang niet zo laag zijn als we soms dennken. Lees over de verlaging en verhoging van straffen in het artikel  Rechters leggen zwaardere straffen op voor ernstige misdrijven . Woordenschat ▢ de heling ▢ de vergelding ▢ het delict Leerdoel  ▢ Ik kan vertellen welke misdrijven de afgelopen twintig jaar hogere straffen opleverden ▢ Ik kan verhoging of verlaging van straffen verklaren Opdracht 1. Wat is de laatste twintig jaar over het algemeen gebeurd met het bepalen van straffen? 2. Wat wordt bedoeld met ¨de maatschappelijke roep¨ (alinea 3)? 3. Hoe verklaart het artikel de verzwaring van straffen? 4. Welke rol speelt angst volgens het artikel? 5. Welke afspraken maken rechters met elkaar? 6. Deel de misdrijven en delicten in de tekst in: verhoogde straffen, verlaagde straffen, verhoogd en verla

Klimaatverandering tast vogelpopulaties aan

Amerikaans onderzoek wijst op een grote invloed van klimaatverandering op de vogelpopulatie. Van verschillende soorten krimpen de aantallen, maar ook de vogels zelf worden kleiner. Lees meer in het artikel  'Schrikbarend' onderzoek over krimpende vogels door klimaatverandering Woordenschat ▢ de bulk ▢  de ornitholoog ▢ documenteren ▢ de goudmijn ▢ het monnikenwerk ▢ representatief ▢ de compensatie Leerdoel ▢ Ik kan de conclusies van het onderzoek bespreken Opdracht A Vragen 1. Noteer 3 manieren van onderzoeken die in de tekst worden genoemd. 2. Schrijf 3 grote vragen op waarop de tekst antwoord geeft. 3. Stel 3 kritische vragen bij de conclusies van het onderzoek.

Het nieuws van het jaar

Als het jaar bijna voorbij is, blikken media zoals kranten en tv vaak terug met een jaaroverzicht. Als je terugbladert op de website van MNMweek of in het archief of jaaroverzicht van nieuwswebsites is het moeilijk om te zeggen welk nieuws het belangrijkste was. In deze opdracht ga je met de klas hét nieuws van het afgelopen jaar uitkiezen. Opdracht Met je klas ga je het nieuws van het jaar kiezen. Eerst ga je zelf op zoek in het nieuws van het bijna afgelopen jaar. Je kiest drie nieuwsfeiten die jij belangrijk vindt. Je presenteert ze aan de klas. Als iedereen zijn/haar top 3 heeft verteld aan de klas, kiezen jullie als klas wat de 3 belangrijkste nieuwsfeiten waren van 2019. In de onderstaande opdracht vind je de deelopdrachten voor deze verkiezing. 1. Doorzoek het nieuws van het afgelopen kalenderjaar. Maak evt. gebruik van media die al een jaaroverzicht hebben gepubliceerd. 2. Maak een eigen lijst van de vijf belangrijkste nieuwsfeiten met op nummer 1 het voor jou belang

Strijd om de Nijl

Water is van levensbelang en net als bij olie wil ieder land er zeker van zijn. Liefst door over eigen grote bronnen en reservoirs te beschikken. De Nijllanden beseffen dat ze hun watertoevoer delen en ze daardoor zeer afhankelijk van elkaar zijn. Lees meer in het artikel 'Water is olie van de toekomst', dus deze stuwdam leidt tot burenruzie . Woordenschat ▢ de levensader ▢ de retoriek ▢ de stuwdam ▢ het machtsvacuüm ▢ de waterkrachtcentrale ▢ ecologisch Leerdoel ▢ Ik kan het belang van de Nijl voor omliggende landen toelichten Opdracht 1. Beschrijf de waarde van de Nijl. 2. Waartoe dient de dam? 3. Geef een goede vertaling voor het begrip nation building (van maximaal 6 woorden). 4. Leg uit waarom het begrip in deze tekst ter sprake wordt gebracht. 5. Verklaar de keuze voor de naam Renaissancedam. 6. Geef een ander woord voor geharnast (alinea 9). 7. Wat wordt bedoeld met wateroorlogen? 8. Hoe groot wordt de kans op zo'n oorlog geschat?

Een slecht cijfer voor school

Onderzoek onder middelbare scholieren wijst op een dalende motivatie. Veel scholieren ervaren de vakken op school als saai. Lees meer over uitkomsten van het onderzoek en mogelijke oplossingen in het artikel  Motivatie omlaag, slechtere cijfers: 'Jongeren vinden traditioneel onderwijs te saai' . Woordenschat ▢ traditioneel ▢ de kanttekening ▢ expliciet ▢ de beeldtaal ▢ de onderwijsvorm Leerdoel  ▢ Ik kan de mogelijke oplossingen, die onderzoekers en deskundigen noemen, toelichten Opdracht A Betoog Schrijf een betoog waarin je ingaat op uitkomsten en oplossingen van het onderzoek en enkele eigen ideeën over wat in het onderwijs behouden / veranderd moet worden toevoegt.

Nieuw licht op het uitsterven van de Neanderthaler

Al lang zien we de komst van de mens (de homo sapiens) als de oorzaak van het uitsterven van de neanderthalers. Nieuw onderzoek werpt daar een ander licht op. Zou het ook zonder externe invloeden, zoals de opkomst van de homo sapiens, hebben kunnen geburen? Lees meer over de nieuwe theorievorming in het artikel Neanderthalers stierven misschien bij toeval uit . Woordenschat  ▢ de demografie ▢ het scenario ▢ het model Leerdoel ▢ Ik geef voorbeelden van theorieën over het uitsterven van de Neanderthalers Opdracht A Vragen 1. Welke theorieën rond de verdwijning bespreekt het artikel? 2. Welke argumenten bevat het artikel? Benoem ze per theorie. 3. Welke bronnen zijn bij de verschillende theorieën gebruikt? 4. Wat zijn over het algemeen belangrijke invloeden op de demografie? Maak gebruik van het artikel en andere bronnen. B Overzicht Stel, een historisch museum wil de theorieën op een bord of een paneel overzichtelijk en aantrekkelijk uitleggen. Maak een ontwerp waarb

De miraculeuze heilige uit Myra

Over Sinterklaas bestaan allerlei legenden. Ze hebben hem gemaakt tot een personage met een onuitputtelijk vermogen, dat verschijnt waar hij maar wil en dat de eeuwen met gemak heeft overleefd. In deze opdracht interview je deze legende. Je maakt voor vragen en antwoorden gebruik van het artikel  De geschiedenis van Sint-Nicolaas  dat vol verhalen staat over de goedheiligman. Woordenschat ▢ de overlevering ▢ de legende ▢ de beschermheilige ▢ miraculeus Leerdoel ▢ Ik kan kort beschrijven hoe het sinterklaaspersonage ontstond Opdracht Schrijf een interview met Sinterklaas. Maak gebruik van de bovenstaande bron. Stel Sinterklaas in het interview vragen over: - zijn levensloop - de legendes over hem - de herkomst van Sinterklaastradities Een interview kun je op twee manieren vormgeven. Kies er een. 1. Je noemt vragen en antwoorden Bijvoorbeeld: Waar komt de traditie van strooigoed vandaan? ´Er bestaan verhalen over mij, dat ik bij de armen geld en voedsel in huizen wierp.

Sint en zijn 'bedenker'

Een boek met versjes gaf in 1850 definitief gestalte aan onze sinterklaasviering. De herkomst van veel gebruiken is te achterhalen, maar enkele gewoonten rond Sinterklaas blijven onverklaarbaar. Lees meer in het artikel Amsterdam, Anjeliersgracht . Woordenschat ▢ verlichte ▢ deugdelijke ▢ het pagekostuum ▢ de pedagoog Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen hoe Sinterklaas definitief vorm kreeg Opdracht A _______Tijdlijn______ Geef in een tijdlijn de invloed van Scheepman aan.

Gevoelige geschiedenis in Suriname

Vrijdag verrasten rechters in Suriname iedereen door uitspraak te doen in de zaak van de zogenoemde ´Decembermoorden´. Die vormen een omstreden hoofdstuk in de Surinaamse geschiedenis. Lees het artikel  'Decembermoorden zijn trauma, maar Surinaamse jongeren weten er weinig van'  en bekijk de bijbehorende reportage om meer te weten te komen over de omgang van Suriname met deze geschiedenis. Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen wat wordt bedoeld met de ´Decembermoorden´ in Suriname Opdracht 1. Over welke twee onderwerpen gaat de tekst? 2. Wat hebben de twee onderwerpen met elkaar te maken? 3. Geef kort weer wat de tekst over de twee onderwerpen vertelt. 4. In hoeverre zijn de Decembermoorden een trauma volgens de tekst? 5. Waarom is geschiedenis een gevoelig vak? 6. Wat is de wens van de documentairemaakster?

Wereldaidsdag

1 december is Wereldaidsdag. Op deze dag staat de wereld stil bij de gevolgen van hjiv en aids en de noodzaak van wereldwijde goede medische zorg en onderzoek. In veel Afrikaanse landen groeit het aantal met hiv besmette kinderen dat niet in beeld is bij de medische zorg.Lees meer in het artikel Kinderen met hiv in Afrika vaak niet behandeld . Woordenschat  ▢ farmaceutisch ▢ de hiv-test ▢ onder de radar blijven Leerdoel ▢ Ik kan verklaren waarom veel met hiv besmette kinderen in Afrika niet worden behandeld Opdracht A Infographic 1.Lees de tekst en schrijf de hoofdzaken op 2. Geef die hoofdzaken weer in een infographic 3. Lees na het maken van de infographic de tekst nogmaals door 4. Vul de infograhpc waar nodig aan Uitbreiding: voeg ook de factoren uit de tekst VN waarschuwt: strijd tegen aids loopt vast toe (zie link onder de tekst Kinderen met hiv in Afrika vaak niet behandeld).