Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2019 tonen

Kerstvakantie!

De school gaat dicht. MNMweek sluit ook voor twee weken. In het nieuwe kalenderjaar verschijnen weer nieuwe lessen op MNMweek. We wensen iedereen een fijne vakantie en gezellige feestdagen! Tot in 2020.

´Santerclaus´

De ontstaansgeschiedenis van de kerstman is bijzonder en opvallend Nederlands. Lees in het artikel  De kerstman van Odin tot Santa Claus  hoe ook onze 'Santerclaus' bijdroeg aan Santa Claus. Woordenschat ▢ de oppergod ▢ transformeren ▢ de commercie ▢ de cartoonist ▢ goedgemutst Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen hoe het kerstmanpersonage ontstond Opdrachten A Vragen 1. Maak de zin af. De schrijver gebruikt het woord  kleinzoon  (alinea 1) om.... 2. Wie gaf de kerstman het uiterlijk dat wij nu kennen? 3. Coca Cola drukte zijn stempel op het uiterlijk van de kerstman. Leg uit. 4. Welk misverstand bestaat rond Coca Cola en de kerstman? 5. Wat is de relatie van de kerstman en de germaanse wereld? 6. Bespreek: Waaraan danken Sinterklaas en kerstman hun kleding en vervoer? 7. Bespreek: Wat gaf de Sint Nicolaasfiguur in Amerika een ander uiterlijk en karakter? B Video Maak een video over het ontstaan van de kerstmantraditie. Gebruik een passend decor (evt. op het

Vier kerstdagen

In Nederland kennen we een eerste en tweede kerstdag, Engelsen kennen weer een 'Boxing day'. Hoe zijn deze dagen ontstaan? Lees over hun herkomst in het artikel Geschiedenis van tweede kerstdag . Woordenschat ▢ het Joelfeest ▢ het Midwinterfeest ▢ de benaming ▢ Boxing Day ▢ religieus Leerdoel ▢ Ik kan het herkomst van de kerstdagen uitleggen Opdracht 1. Verdeel een blad in vier delen. 2. Nummer de delen van 1 t/m 4. 3. Noteer de informatie over de oorspronkelijke vier kerstdagen bij de nummers 1 t/m 4.

De allerlelijkste wint

Soms kiezen bedrijven zulke tenenkrommende slogans, dat de mensen ze gaan delen, verzamelen en zelfs een verkiezing houden welke de slechtste is. Voor veel van de bedrijven met een belabberde slogan geen probleem: ook een slechte slogan doet zijn werk en zorgt voor veel bekendheid. Lees over de verkiezing van dit jaar in het artikel  'Tongzoen van zeemeermin' slechtste slogan van 2019 . Leerdoel ▢ Ik kan kort verslag doen van een onderbouwde keuze Opdracht 1. Lees de tekst 2. Ga daarna naar de site die de tekst noemt 3. Maak een beredeneerde shortlist van vijf slogans 4. Schrijf een kort nieuwsbericht over het fenomeen van ´de slechtste slogan van het jaar´ en bespreek met goede argumenten jouw persoonlijke keuze van vijf slogans

Een zo groen mogelijke kerstboom

Een kunstboom, goed bewaard op zolder, is wellicht niet de meest duurzame keuze. Maar waar doe je wel goed aan als je graag elke kerst een boom neerzet en het milieu niet wilt belasten? Lees het artikel  Ieder jaar dezelfde boom, is dat wel zo duurzaam?  waarin de voorwaarden voor een echt groene kerstboom op een rij worden gezet. Woordenschat ▢ de kweker ▢  ontnuchterend ▢ de stelregel ▢ de ammoniak ▢ ecologisch ▢ educatief Leerdoel ▢ Ik kan voorwaarden noemen voor een duurzaam kerstboomgebruik Opdracht Ontwerp een informatiebron waarin je uitleg geeft over duurzaam kerstboomgebruik. Maak een (digitaal) ontwerp waarbij je ook uitlegt hoe je deze informatie het beste kan delen met publiek.

Kerstsneeuw of niet?

Vooral aan de vooravond van kerst willen we héél graag weten of er sneeuw gaat vallen. Media vragen de deskundigen vaak al weken vóór kerstmis of ze zich aan een voorspelling willen wagen. In deze opdracht ga je op zoek naar hun voorspellingen dit jaar en kruip je in de huid van een weervrouw of weerman. Woordenschat  ▢ de meteoroloog ▢ meteorologisch Leerdoel  ▢ Ik kan de kans op (wel/geen) witte kerst meteorologisch verklaren Opdracht 1. Zoek twee teksten die gaan over de kans op een witte kerst in 2019. 2. Schrijf de kern van de twee teksten op. Geef antwoord op de vraag waarop de meteorologen zich baseren. 3. Schrijf met deze aantekeningen de tekst voor een weerbericht. 4. Lever een kopie van de tekst in bij de docent. 5. Neem daarna het weerbericht op met je telefoon. 6. Maak voor de achtergrond eventueel gebruik van een weerkaart en/of foto´s op een digibord.

Zwaarder gestraft dan we dachten

In discussies over misdaad wordt vaak de vraag gesteld of straffen niet te laag zijn en hogere straffen kunnen afschrikken. Uit een publicatie van rechters blijkt dat straffen lang niet zo laag zijn als we soms dennken. Lees over de verlaging en verhoging van straffen in het artikel  Rechters leggen zwaardere straffen op voor ernstige misdrijven . Woordenschat ▢ de heling ▢ de vergelding ▢ het delict Leerdoel  ▢ Ik kan vertellen welke misdrijven de afgelopen twintig jaar hogere straffen opleverden ▢ Ik kan verhoging of verlaging van straffen verklaren Opdracht 1. Wat is de laatste twintig jaar over het algemeen gebeurd met het bepalen van straffen? 2. Wat wordt bedoeld met ¨de maatschappelijke roep¨ (alinea 3)? 3. Hoe verklaart het artikel de verzwaring van straffen? 4. Welke rol speelt angst volgens het artikel? 5. Welke afspraken maken rechters met elkaar? 6. Deel de misdrijven en delicten in de tekst in: verhoogde straffen, verlaagde straffen, verhoogd en verla

Klimaatverandering tast vogelpopulaties aan

Amerikaans onderzoek wijst op een grote invloed van klimaatverandering op de vogelpopulatie. Van verschillende soorten krimpen de aantallen, maar ook de vogels zelf worden kleiner. Lees meer in het artikel  'Schrikbarend' onderzoek over krimpende vogels door klimaatverandering Woordenschat ▢ de bulk ▢  de ornitholoog ▢ documenteren ▢ de goudmijn ▢ het monnikenwerk ▢ representatief ▢ de compensatie Leerdoel ▢ Ik kan de conclusies van het onderzoek bespreken Opdracht A Vragen 1. Noteer 3 manieren van onderzoeken die in de tekst worden genoemd. 2. Schrijf 3 grote vragen op waarop de tekst antwoord geeft. 3. Stel 3 kritische vragen bij de conclusies van het onderzoek.

Het nieuws van het jaar

Als het jaar bijna voorbij is, blikken media zoals kranten en tv vaak terug met een jaaroverzicht. Als je terugbladert op de website van MNMweek of in het archief of jaaroverzicht van nieuwswebsites is het moeilijk om te zeggen welk nieuws het belangrijkste was. In deze opdracht ga je met de klas hét nieuws van het afgelopen jaar uitkiezen. Opdracht Met je klas ga je het nieuws van het jaar kiezen. Eerst ga je zelf op zoek in het nieuws van het bijna afgelopen jaar. Je kiest drie nieuwsfeiten die jij belangrijk vindt. Je presenteert ze aan de klas. Als iedereen zijn/haar top 3 heeft verteld aan de klas, kiezen jullie als klas wat de 3 belangrijkste nieuwsfeiten waren van 2019. In de onderstaande opdracht vind je de deelopdrachten voor deze verkiezing. 1. Doorzoek het nieuws van het afgelopen kalenderjaar. Maak evt. gebruik van media die al een jaaroverzicht hebben gepubliceerd. 2. Maak een eigen lijst van de vijf belangrijkste nieuwsfeiten met op nummer 1 het voor jou belang

Strijd om de Nijl

Water is van levensbelang en net als bij olie wil ieder land er zeker van zijn. Liefst door over eigen grote bronnen en reservoirs te beschikken. De Nijllanden beseffen dat ze hun watertoevoer delen en ze daardoor zeer afhankelijk van elkaar zijn. Lees meer in het artikel 'Water is olie van de toekomst', dus deze stuwdam leidt tot burenruzie . Woordenschat ▢ de levensader ▢ de retoriek ▢ de stuwdam ▢ het machtsvacuüm ▢ de waterkrachtcentrale ▢ ecologisch Leerdoel ▢ Ik kan het belang van de Nijl voor omliggende landen toelichten Opdracht 1. Beschrijf de waarde van de Nijl. 2. Waartoe dient de dam? 3. Geef een goede vertaling voor het begrip nation building (van maximaal 6 woorden). 4. Leg uit waarom het begrip in deze tekst ter sprake wordt gebracht. 5. Verklaar de keuze voor de naam Renaissancedam. 6. Geef een ander woord voor geharnast (alinea 9). 7. Wat wordt bedoeld met wateroorlogen? 8. Hoe groot wordt de kans op zo'n oorlog geschat?

Een slecht cijfer voor school

Onderzoek onder middelbare scholieren wijst op een dalende motivatie. Veel scholieren ervaren de vakken op school als saai. Lees meer over uitkomsten van het onderzoek en mogelijke oplossingen in het artikel  Motivatie omlaag, slechtere cijfers: 'Jongeren vinden traditioneel onderwijs te saai' . Woordenschat ▢ traditioneel ▢ de kanttekening ▢ expliciet ▢ de beeldtaal ▢ de onderwijsvorm Leerdoel  ▢ Ik kan de mogelijke oplossingen, die onderzoekers en deskundigen noemen, toelichten Opdracht A Betoog Schrijf een betoog waarin je ingaat op uitkomsten en oplossingen van het onderzoek en enkele eigen ideeën over wat in het onderwijs behouden / veranderd moet worden toevoegt.

Nieuw licht op het uitsterven van de Neanderthaler

Al lang zien we de komst van de mens (de homo sapiens) als de oorzaak van het uitsterven van de neanderthalers. Nieuw onderzoek werpt daar een ander licht op. Zou het ook zonder externe invloeden, zoals de opkomst van de homo sapiens, hebben kunnen geburen? Lees meer over de nieuwe theorievorming in het artikel Neanderthalers stierven misschien bij toeval uit . Woordenschat  ▢ de demografie ▢ het scenario ▢ het model Leerdoel ▢ Ik geef voorbeelden van theorieën over het uitsterven van de Neanderthalers Opdracht A Vragen 1. Welke theorieën rond de verdwijning bespreekt het artikel? 2. Welke argumenten bevat het artikel? Benoem ze per theorie. 3. Welke bronnen zijn bij de verschillende theorieën gebruikt? 4. Wat zijn over het algemeen belangrijke invloeden op de demografie? Maak gebruik van het artikel en andere bronnen. B Overzicht Stel, een historisch museum wil de theorieën op een bord of een paneel overzichtelijk en aantrekkelijk uitleggen. Maak een ontwerp waarb

De miraculeuze heilige uit Myra

Over Sinterklaas bestaan allerlei legenden. Ze hebben hem gemaakt tot een personage met een onuitputtelijk vermogen, dat verschijnt waar hij maar wil en dat de eeuwen met gemak heeft overleefd. In deze opdracht interview je deze legende. Je maakt voor vragen en antwoorden gebruik van het artikel  De geschiedenis van Sint-Nicolaas  dat vol verhalen staat over de goedheiligman. Woordenschat ▢ de overlevering ▢ de legende ▢ de beschermheilige ▢ miraculeus Leerdoel ▢ Ik kan kort beschrijven hoe het sinterklaaspersonage ontstond Opdracht Schrijf een interview met Sinterklaas. Maak gebruik van de bovenstaande bron. Stel Sinterklaas in het interview vragen over: - zijn levensloop - de legendes over hem - de herkomst van Sinterklaastradities Een interview kun je op twee manieren vormgeven. Kies er een. 1. Je noemt vragen en antwoorden Bijvoorbeeld: Waar komt de traditie van strooigoed vandaan? ´Er bestaan verhalen over mij, dat ik bij de armen geld en voedsel in huizen wierp.

Sint en zijn 'bedenker'

Een boek met versjes gaf in 1850 definitief gestalte aan onze sinterklaasviering. De herkomst van veel gebruiken is te achterhalen, maar enkele gewoonten rond Sinterklaas blijven onverklaarbaar. Lees meer in het artikel Amsterdam, Anjeliersgracht . Woordenschat ▢ verlichte ▢ deugdelijke ▢ het pagekostuum ▢ de pedagoog Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen hoe Sinterklaas definitief vorm kreeg Opdracht A _______Tijdlijn______ Geef in een tijdlijn de invloed van Scheepman aan.

Gevoelige geschiedenis in Suriname

Vrijdag verrasten rechters in Suriname iedereen door uitspraak te doen in de zaak van de zogenoemde ´Decembermoorden´. Die vormen een omstreden hoofdstuk in de Surinaamse geschiedenis. Lees het artikel  'Decembermoorden zijn trauma, maar Surinaamse jongeren weten er weinig van'  en bekijk de bijbehorende reportage om meer te weten te komen over de omgang van Suriname met deze geschiedenis. Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen wat wordt bedoeld met de ´Decembermoorden´ in Suriname Opdracht 1. Over welke twee onderwerpen gaat de tekst? 2. Wat hebben de twee onderwerpen met elkaar te maken? 3. Geef kort weer wat de tekst over de twee onderwerpen vertelt. 4. In hoeverre zijn de Decembermoorden een trauma volgens de tekst? 5. Waarom is geschiedenis een gevoelig vak? 6. Wat is de wens van de documentairemaakster?

Wereldaidsdag

1 december is Wereldaidsdag. Op deze dag staat de wereld stil bij de gevolgen van hjiv en aids en de noodzaak van wereldwijde goede medische zorg en onderzoek. In veel Afrikaanse landen groeit het aantal met hiv besmette kinderen dat niet in beeld is bij de medische zorg.Lees meer in het artikel Kinderen met hiv in Afrika vaak niet behandeld . Woordenschat  ▢ farmaceutisch ▢ de hiv-test ▢ onder de radar blijven Leerdoel ▢ Ik kan verklaren waarom veel met hiv besmette kinderen in Afrika niet worden behandeld Opdracht A Infographic 1.Lees de tekst en schrijf de hoofdzaken op 2. Geef die hoofdzaken weer in een infographic 3. Lees na het maken van de infographic de tekst nogmaals door 4. Vul de infograhpc waar nodig aan Uitbreiding: voeg ook de factoren uit de tekst VN waarschuwt: strijd tegen aids loopt vast toe (zie link onder de tekst Kinderen met hiv in Afrika vaak niet behandeld).

Pakketjesgekte

Overgewaaid uit de V.S. maakt deze nieuwe traditie de distributiecentra in Nederland en andere Europese landen in de dagen vóór Sinterklaas overbelast. Black Friday. Een dag waarop allerlei (online) winkels stunten met hoge kortingen en verleidelijke voordelen. Lees meer in het artikel  Bedrijven zetten zich schrap voor drukke feestdagenperiode, extra mensen ingezet . Woordenschat ▢ de retail ▢ de capaciteit ▢ het distributiecentrum ▢ de arbeidsomstandigheden ▢ het tafereel ▢ de arbeidsmigrant ▢ bemensen Leerdoel ▢ Ik kan belangrijke gevolgen en maatregelen noemen die bij Black Friday horen Opdracht A Samenvatting Lees de tekst en schrijf de vijf opmerkelijkste zaken in de tekst op. Maak met die vijf zaken een samenvatting van de tekst in woord en/of beeld. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een korte tekst van 5-10 regels, een infographic of een woordweb. B Leenwoorden In de tekst staan veel Engelse woorden. Zoek ze op en geef een goed Nederlands alternatief. Als

Made in China, meekijken in China

Een grappige app als Tik Tok is in de ogen van veel Amerikanen lang zo onschuldig niet. Ze weten niet goed wat de makers wel en niet doen met de data van gebruikers. Gevolg behoorlijke onrust in de V.S. Lees meer in het artikel  De groei van TikTok maakt Amerikaanse politici onrustig: misschien kijkt China mee . Woordenschat ▢ de lichtvoetigheid ▢ onstuimige ▢ de rekruten ▢ potentieel ▢ ongebreideld Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen hoe apps een gevaar kunnen vormen Opdracht A Vragen 1. Welke voorbeelden van bijna-ongelukken met data noemt het artikel? 2. Welke omstandigheden maken Amerikanen vooral voorzichtig en bang ten aanzien van Chinese apps? 3. Leg de zinnen in het artikel uit: - ¨Als de politiek ergens ver weg lijkt, dan wel in het universum dat TikTok heet.¨ (alinea 1) - ¨al lijkt een nieuwe marketingstrategie ook meegespeeld te hebben.¨ (alinea 4) - ¨Data zijn de nieuwe olie, wordt wel eens gezegd.¨ (alinea 7) 4. Wat bedoelen we met zelflerend (systeem) (alin

Welterusten!

Muziekwetenschappers hebben slaapliedjes van overal ter wereld langs de meetlat gelegd. In hoeverre lijken ze op elkaar als je ze goed analyseert? Lees meer over hun methode en conclusies in het artikel  Slaapliedjes overal ter wereld even slaapverwekkend Woordenschat ▢ universeel ▢ de context ▢ langs de meetlat ▢ de interval ▢ de cadans Leerdoel ▢ Ik kan de methode en de belangrijkste conclusies van de muziekwetenschappers beschrijven Opdracht A Vereenvoudig Lees de tekst. In de tekst vind je veel vaktaal. Vat de tekst per alinea samen in minder zinnen en eenvoudigere taal. Doe dat samen en bespreek steeds wat je opschrijft en hoe je omgaat met moeilijke termen in de alinea´s. B Slaapliedje Schrijf twee coupletten of een couplet en een refrein voor een slaapliedje waarin je de hoofdzaken van het artikel noemt.

Een levensgevaarlijke combinatie

Een publicatie van enkele artsen wijst er eens te meer op. Jongeren gebruiken hun telefoon nog wel eens terwijl ze in bad zitten en niet zelden terwijl de telefoon wordt opgeladen! Levensgevaarlijk! Lees meer over het onderwerp in het artikel  Met je telefoon aan de lader in bad: 'Doe het gewoon NOOIT' . Woordenschat ▢ de rondgang ▢ de geleider ▢ de netspanning ▢ de aardlekschakelaar ▢ de adapter Leerdoel ▢ Ik kan de gevolgen van de combinatie van water en elektriciteit technisch/natuurkundig uitleggen Opdracht A Waarschuwing 1. Lees de tekst en noteer de kern van het artikel in steekwoorden. 2. Maak met de steekwoorden een beknopte maar duidelijke uitleg. 3. Ontwerp een waarschuwingssticker waarin je deze kern beknopt maar duidelijk weergeeft. Maak een goede afweging tussen gebruik van tekst en evt. symbolen en/of afbeeldingen.

Racisme van het veld en uit de stadions

In de wedstrijd Den Bosch-Excelsior maakte een speler een pijnlijk statement. Hij weigerde om bij alle racistische spreekkoren verder te spelen. De scheidsrechter staakte de wedstrijd kort, maar de thuisploeg kon niet meteen aanvaarden dat het grondig mis is op de tribunes. Lees meer in het artikel Racisme op het voetbalveld: openlijk en bedekt . Woordenschat ▢ bejegenen ▢ institutioneel ▢ de drijfkracht ▢ het privilege ▢ agenderen ▢ impliceren ▢ monddood ▢ het topsportklimaat Leerdoel ▢ Ik kan maatregelen noemen om racisme bij voetbal sterk te verminderen Opdracht A Vragen 1. Welk probleem constateert de tekst? 2. Wat zijn factoren die het gesprek over racisme moeilijk maken? 3. Leg de titel van het onderzoeksrapport uit. 4. Wat zijn volgens de tekst mogelijke oplossingen?

Venetië verliest het van het water

Venetië is er stuk van. Het water dat de stad beroemd heeft gemaakt, bedreigt nu de stad. De schade lijkt onomkeerbaar. Lees meer in het artikel Venetië roept noodtoestand uit: noodweer zet stad onder water . Woordenschat  ▢ de noodtoestand ▢ het hoogwater ▢ de basiliek ▢ brak ▢ de lagune ▢ de stormvloedkering Leerdoel  ▢ Ik kan de oorzaken van de waterproblemen in Venetië benoemen Opdracht A Infographic 1. Lees de tekst en noteer schematisch de hoofd- en bijzaken. 2. Ontwerp daarna een infographic om de infographic in het midden van het artikel te vervangen.

Impeachen de VS Trump?

Zelden komt het voor. Dat de VS vinden dat de president het te bont heeft gemaakt en hem wegsturen. Nu dreigt die afloop voor president Trump. Lees meer over het hoe en het waarom in het artikel  Historische hoorzitting over impeachment president Trump van start . Woordenschat ▢ de hoorzitting ▢ de klokkenluider ▢ het ambt Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen waarom in de VS een impeachment-procedure is begonnen Opdracht 1. Met welk Nederlands woord kun je impeachment het beste vertalen? 2. Wat is de aanleiding voor de impeachmentprocedure? 3. Welke onderdelen uit de procedure noemt de tekst? 4. Waarom komt zo´n procedure weinig voor? 5. Hoe groot is de kans dat dit het einde van het presidentschap van Trump gaat betekenen?

Een plasje voor de wetenschap

Wetenschappers houden er rekening mee dat mensen zich in de toekomst zullen vestigen op Mars en mogelijk andere plaatsen in de ruimte. Daarom doen ze veel onderzoek naar de leefomstandigheden en voedselvoorziening. Het tomatenonderzoek van de universiteit van Wageningen is daar een voorbeeld van Lees wat onderzoekers uitzoeken in het artikel  Tomaten kweken op Mars? Met urine van een astronaut kan het misschien . Woordenschat  ▢ kristalachtig ▢ het urinoir ▢ relatief Leerdoel  ▢ Ik kan vertellen met welke omstandigheden groentekwekers in de ruimte rekening moeten houden Opdracht A Vragen 1. Wat zijn de kenmerken van (nagemaakte) maan- en Marsgrond? 2. Wat bedoelt de onderzoeker met ¨de basisdingen¨ (alinea 6)? 3. Welk onderzoek heeft veel kennis opgeleverd voor dit onderzoek? 4. Met welke omstandigheden in de ruimte moet rekening worden gehouden? 5. Wat willen de onderzoekers hierna met mensenpoep gaan doen? 6. Welke groenten en vruchten in de tekst zijn in de r

Robotzorg

Robots doen langzaam maar zeker steeds meer hun intrede. Ook krijgen robots verzorgende, sociale taken. Een bijzonder voorbeeld is de zogenaamde ´zorgrobot´. Lees meer over die toepassing in het artikel  Zorgrobot houdt ouderen gezelschap: 'Ik vind d'r heel lief' . Woordenschat ▢ in haar nopjes ▢ ontlasten ▢ de interactie Leerdoel  ▢ Ik kan argumenten voor- en tegen de toepassing van zorgrobots bespreken en zelf een beargumenteerd standpunt innemen Opdracht A Robotargumenten 1. Werk in tweetallen. Bedenk samen zoveel argumenten voor- en tegen het gebruik van zorgrobots. 2. Stel, je mag een robot zo programmeren dat hij kan vertellen waarom de inzet van zorgrobots goed is. Ook kent hij belangrijke argumenten tegen deze toepassing. Een beperking: de zinnen van de robot zijn nooit langer dan acht woorden. Schrijf het script van zinnen van 8 woorden dat je programmeert.

Explosief Hong Kong

Hong Kong is al maanden het toneel van hevig protest. Chuna dat daar officieel de baas is, is het mikpunt van alle boosheid.  Lees meer over de onrust en de onlusten in het artikel  Confrontaties in Hongkong escaleren in geweld .* Woordenschat ▢ de kraaienpoten ▢ de fortificatie ▢ radicale ▢ de sympathisant ▢ de uitlevering ▢ escaleren Leerdoel  ▢ Ik kan de reden en de vorm van het proetest in Hong Kong verklaren Opdracht A Vragen 1. Wat is de aanleiding voor de hevige protesten in Hong Kong? 2. Op welke manieren vinden de demonstraties plaats? 3. Hoe wordt op de protesten gereageerd? 4. Welke verwachtingen spreekt het artikel uit over de afloop van de protesten? 5. Waaraan herken je dat het artikel een reportage is en waarom heeft de krant voor die vorm gekozen? B  Protestweb Maak een woordweb waarin je uitlegt waar het protest in Hong Kong om draait. C  Wereldwijd protest Zoek in de kranten/het nieuws van de afgelopen week naar andere ´protesthaarden´. In

Moeten we van het vuurwerk af?

In de aanloop naar de oud-en-nieuwviering steekt altijd de discussie over de last van vuurwerk op. De laatste jaren gebeurt dat heviger, vanwege het herhaalde bekogelen van hulpdiensten. Lees over de discussies over een verbod op vuurwerk in het artikel  Vuurwerkexpert ziet niets in verbod op kindervuurwerk: 'Reguleren is onzin'  en het artikel waar in die tekst naar wordt verwezen (Vuurwerkverkopers willen tegengeluid). Woordenschat ▢ reguleren ▢ de scherts (het schertsvuurwerk) ▢ het tegengeluid ▢ het comfort ▢ de branche Leerdoel  ▢ Ik kan bij een nieuwsbericht een stelling formuleren ▢ Ik kan een stelling onderbouwen met argumenten en kort reageren op tegenargumenten Opdracht 1. Bedenk na het lezen van de artikelen een stelling. 2. Schrijf een kort betoog bij deze stelling (driekwart tot één A4 lang) 3. Bouw het betoog op de volgende manier op: - noem je stelling met korte nadere uitleg - bespreek de belangrijkste argumenten voor jouw stelling - noem tw

Last van smartphones

8 tot en met 15 november is de week van de medawijsheid. Een week om eens te onderzoeken hoe wijs jongeren met media omgaan. Dat gebeurt in lessen in scholen en in enquêtes onder jongeren. Lees meer in het artikel  Veel jongeren vinden hun smartphone belastend . Woordenschat  ▢ de mediawijsheid ▢ de verrijking Leerdoel  ▢ Ik kan de uitkomsten van het onderzoek in enkele regels samenvatten Opdracht A Vragen 1. Wat is het onderwerp van het artikel? 2. Wat is de hoofdgedachte? 3. Noteer de vragen die in het onderzoek zijn gesteld. 4. Beschrijf in één zin de last die jongeren ervaren. 5. Beschrijf in één zin de verrijking die de smartphone volgens jongeren ook biedt. 6. Bedenk vijf vragen die bij het onderzoek passen en waarvan je ook graag het antwoord zou willen weten. B Campagne In het onderzoek geven jongeren aan ook last te hebben van hun smartphone. Bedenk een goede slogan en verwerk die in een poster of een korte clip/vlog. Geef bij de slogan drie concrete tips

Luide discussie over versterkte gebedsoproepen

Vrijdag met een versterker geloofsgenoten oproepen tot het gebed in de moskee. De meningen zijn daarover sterk verdeeld. Lees over de standpunten die worden ingenomen in het artikel  Waarom er ophef is over gebedsoproepen door luidsprekers . Woordenschat  ▢ imperialistisch ▢ spiritueel ▢ de intentie ▢ belijden Leerdoel ▢ Ik kan de argumentatie in een tekst overzichtelijk samenvatten Opdracht A Argumenten wegen Werk in tweetallen. De een verzamelt de argumenten voor, de ander tegen de versterkte gebedsoproep. Wissel daarna het blad en vergelijk de argumenten met het artikel. Maak daarna als tweetal een duidelijk overzicht van de belangrijkste argumenten. Weeg tot slot de argumenten. Welke vind je doorslaggevend en onderbouwen vooral jouw standpunt? Bespreek jouw standpunt en argumenten in enkele zinnen. Deze laatste opdracht mag je alleen of als tweetal maken.

Waken over de bossen

Palmolie is wereldwijd zo´n veelgebruikt product dat plantages regelmatig uitbreiden door grote stukken bos plat te branden. Landen waar de palmbomen groeien zoeken naar slimme mogelijkheden om hun bosgebieden en illegale aanplant te controleren. Lees meer in het artikel Palmolie-industrie wil met radarbeelden ontbossing tegengaan . Woordenschat ▢ het concern ▢ optisch ▢ geavanceerd ▢ gecertificeerd Leerdoel  ▢ Ik kan de hoofd- en bijzaken over de palmolie-industrie overzichtelijk presenteren Opdracht Maak een boomdiagram van de tekst en de video, waarin je met de vertakkingen de hoofd- en bijzaken laat zien. Meer lezen over het onderwerp palmolie? Lees ook  Nee, zegt de reclamecode

Kleuren en stemmen bij een ontzaglijke oorlog

Op 11 november wordt het einde van de vier jaar durende Eerste Wereldoorlog herdacht. 11 november 1918 om 11.00 uur kwam deze totale oorlog ten einde. Een oorlog die naar schatting 8,5 miljoen soldaten het leven kostte. Om iedereen in onze tijd een scherp beeld te geven van deze oorlog bracht regisseur Peter Jackson recent de zwart-witbeelden zonder geluid van deze oorlog tot leven. Lees in het artikel  Regisseur Peter Jackson brengt WO I op ongekende wijze tot leven  hoe en waarom hij dat deed.    Woordenschat ▢ het aspect ▢ strategisch ▢ de integriteit ▢ onomstreden ▢ manipuleren Leerdoel ▢ Ik kan vertellen waardoor de Eerste Wereldoorlog miljoenen slachtoffers maakte Opdracht: 1. In de film ´staat het menselijke aspect centraal´. Wat bedoelt de schrijver hiermee? 2.  Strategische aspecten  spelen vrijwel geen rol in de film. Wat bedoelt de schrijver hiermee? 3. De film krijgt niet alleen lof, er is ook kritiek, Leg de kritiek uit. 4. Wat wordt bedoeld met de int

De muur is weg, maar is er nog altijd

9 november 1989 viel de Muur in Berlijn. Het was de voorbode van de val van het IJzeren Gordijn tussen Oost- en West-Duitsland en hun latere hereniging. De muur was tijdens de Koude Oorlog een symbool van de grote onvrijheid, alleen al om de 139 Oost-Duitsers die de grens wilden oversteken en het met de dood moesten bekopen. Bekijk de video om te zien wat nog rest van de muur. Woordenschat ▢ de fascist ▢ de staatsterreur Leerdoel ▢ Ik kan de aanleiding voor de bouw van de muur in Berlijn toelichten Opdracht 1. Wat was de officiële reden voor de bouw van de muur? 2. Wat bedoelt de presentator met ¨symbool van staatsterreur¨? 3. Waarom maakten de Oost-Duitse grenswachten zelfs dodelijke slachoffers? 4.Wat waren de belangrijkste gevolgen van een muur middenin de stad? Baseer je niet alleen op de video. Probeer zelf ook een aantal gevolgen te bedenken. 5. Waarom is met klinkers de muur nog altijd aangegeven in Berlijn?

Vakantietip 2020

Nederland mag er zijn. Volgens de gezaghebbende reisgidsenserie Lonely Planet hoort ons land bij de tien belangrijkste vakantiebestemmingen. Lees meer over de uitverkiezing in het bericht Nederland en Aruba in top 10 Lonely Planet . Woordenschat ▢ de opleving ▢ de verduurzaming Leerdoel ▢ Ik kan criteria noemen waarmee Lonely Planet top 10 kiest Opdracht A Vragen 1. Op welke gebieden zijn de landen beoordeeld? 2. Om welke redenen is Nederland uitgekozen? 3. Kun je nog andere criteria bedenken om een land als belangrijke bestemming uit te kiezen? 4. Welke informatie mis je in het nieuwsbericht? 5. Nederland hoopt dat de uitverkiezing door Lonely Planet leidt tot spreiding van het toerisme. Leg uit waarom dat voor Nederland belangrijk is. B Vakantietip Schrijf een kort profiel van Nederland voor de website van Lonely Planet. In drie alinea´s vertel je overtuigend waarom je minstens één keer in je leven in Nederland moet zijn geweest.

Een trap op de rem bij alzheimer?

Het aantal mensen dat lijdt aan een vorm van dementie groeit enorm. Onderzoekers zoeken naarstig naar het ontstaan van de ziekte en naar goede medicatie. Voor alzheimer lijkt nu een middel gevonden dat de ziekte afremt. Lees meer in het artikel  Voorzichtig optimisme over medicijn alzheimer: ‘Kan veel ellende voorkomen’ Woordenschat  ▢  de lakmoesproef ▢  het agentschap ▢  de farmaceut Leerdoel  ▢ Ik kan vertellen wat het nieuwe medicijn doet Opdracht 1. Welke positieve effecten liet het medicijn zien? 2. Hoe werkt het medicijn? 3. Om welke redenen zijn experts voorzichtig met hun optimisme? 4. Waarom is een wetenschappelijke publicatie over het medicijn belangrijk? 5. Welke voorwaarde geldt voor het op de markt brengen in Europa?

Games vol trucjes

Achter iedere game zit niet alleen een heleboel code, maar ook veel listigheid. Gameontwikkelaars maken de games zo goed dat jij ze wilt blijven spelen. Welke trucjes ze daarbij gebruiken zie je in deze interactieve video:  Zo word jij verleid langer te gamen en meer uit te geven . Woordenschat ▢ manipuleren ▢ met hagel schieten ▢ het verdienmodel Leerdoel ▢ Ik kan voorbeelden geven van beïnvloeding binnen games ▢ Ik kan een vergelijking maken tussen die beïnvloeding en beïnvloeding van koopgedrag in winkels Opdracht Bekijk de video en beantwoord de vragen. 1. Wat zijn belangrijke trucs die gameontwikkelaars gebruiken? 2. Welke vergelijkingen maakt de gameontwikkelaar met beïnvloeding in winkels? 3. Welke belangrijke uitkomsten van onderzoek naar games hoor je in de video? 4. Denk mee. Welke twee belangrijke feiten over gaming ontbreken in de video en horen wel te worden genoemd?

Hoe dicht je open grenzen?

Vracht in de haven van Antwerpen In Engeland is geschokt gereageerd op 39 dodelijke slachtoffers in een container uit Zeebrugge. De vondst zet de discussie weer op scherp over hoeveel ruimte de open binnengrenzen in de EU bieden aan mensensmokkelaars. Terwijl Engeland zo snel mogelijk probeert de slachtoffers te identificeren vragen velen zichzelf af of de grenscontroles niet kunnen worden verbeterd. Lees meer over deze grenscontroles in het artikel  Waarom werden slachtoffers van tragedie met koelwagen niet eerder opgemerkt? Woordenschat ▢ de binnengrens ▢ de ademsensor ▢ de controlemeting ▢ de trailer ▢ de marechaussee Leerdoel ▢ Ik kan vormen van grenscontrole bespreken Opdracht 1. Welke manieren hebben de havens om containers te controleren? 2.Wat is het probleem met koelcontainers? 3. Hoe streng zijn de controles in de EU volgens het artikel? 4. Waartoe dient het zegel op containers? 5.Waaruit bestaat een zogenaamde  administratieve controle ? 6. Waarom

Zaak dat Nederland ze terughaalt?

Op 1 november dient een kort geding van Nederlandse vrouwen die worden vastgehouden in een Syrisch kamp. Ze hebben spijt van hun reis naar IS-gebied en willen dat de Nederlandse staat hen met hun kinderen terughaalt. Lees in het artikel over het leven in de kampen en argumenten voor/tegen terughalen: Delftse Syriëganger Hafida (27): 'Ik zal iedere straf aanvaarden’ . Woordenschat ▢ deradicalisering ▢ repatriëring ▢ detentie Leerdoel ▢ Ik kan belangrijke argumenten noemen voor/tegen terughalen van vrouwen en kinderen van IS-aanhangers Opdracht A Vragen 1. Wat zijn de belangrijkste argumenten van de advocaat van de vrouwen? 2. Waarom hebben de vrouwen volgens het artikel spijt van hun reis naar Syrië? 3. Wat vertelt het artikel over deradicalisering? 4. Op welke risico´s wijzen tegenstanders van terughalen? 5. Op welke risico´s wijzen voorstanders van terughalen? B Voor/tegen Breng de argumenten voor en tegen terughalen in beeld in een infographic.

Hoe Maarten Luther een Playmobil-poppetje werd

31 oktober is traditiegetrouw hervormingsdag. Op deze dag herdenken mensen de Reformatie die begon met stellingen van Maarten Luther tegen misstanden in de (katholieke) kerk. Lees meer over Luther en zijn invloed in het artikel  Maarten Luther succesvolste Playmobilfiguurtje ooit . Woordenschat ▢ vroom ▢ de overlevering ▢ de anitisemiet ▢ de tegenstrever ▢ de Reformatie Leerdoel ▢ Ik kan de rol van Maarten Luther in de Reformatie benoemen Opdracht 1. Wat kom je door de tekst te weten over Maarten Luther? 2. Waarom veroorzaakte de eerste lading poppetjes een rel? 3. Leg de pointe in de laatste alinea van het artikel uit. 4. Maarten Luther was fel gekant tegen beelden in de kerk. Hoe zal hij een Playmobilversie van zichzelf hebben ervaren? Motiveer je antwoord. 5. Het artikel spreekt over ´moderne denkbeelden´. Geef twee voorbeelden van vernieuwende denkbeelden van Luther. Gebruik een extra bron.

Een feest tegen het verdriet

Eind oktober, begin november, als het donkere najaar is aangebroken, herdenken christenen de doden bij Allerzielen en Allerheiligen. In Zuid-Amerika, waar veel katholieke gelovigen zijn, barst een uitbundige viering van deze dagen los. Lees hoe deze dagen er in bijvoorbeeld Mexico uitzien in het artikel  Mexico viert: Día de los Muertos: de dag van de doden . Woordenschat ▢ de satire ▢ associëren ▢ het volksfeest ▢ Allerzielen ▢ Allerheiligen Leerdoel ▢ Ik kan het doel van Allerzielen en Allerheiligen uitleggen Opdracht 1. Wat is het doel van Día de los Muertos? 2. Waarom hebben Mexicanen juist schedels en skeletten gekozen als symbolen van het feest? 3. Wat is de herkomst van Catrina? 4. Wat is het verschil tussen Día de los Muertos enerzijds en Allerheiligen en Allerzielen anderzijds? 5. Wat herdenken mensen bij Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november)?

Een klap voor de bokswereld

Het aantal dodelijke slachtoffers onder boksprofs ligt ongewoon hoog. Onlangs overleed opnieuw een bokser kort na een wedstrijd. De zorgen in de bokswereld zijn groot. De sport is geliefd, maar de gevaren worden steeds duidelijker. Alweer een bokser overleden, wat is er aan de hand? Woordenschat ▢ professioneel ▢ het element ▢ de nalatenschap (eren) Leerdoel ▢ Ik geef voorbeelden van veiligheidsmaatregelen in de bokssport Opdracht 1. Wat wordt bedoeld met wreed element (alinea 1)? 2. Wat wordt bedoeld met het eren van de nalatenschap (alinea 3)? 3. Wat zijn nu al belangrijke maatregelen om de bokssport veilig te maken? 4. Welke mogelijke nieuwe maatregelen worden in de tekst genoemd? 5. Bespreek de maatregelen bij vraag 3 en 4 met je buurman/buurvrouw. Op welke manieren zou de bokssport volgens jullie nog veiliger gemaakt kunnen worden?

Rijke natuur in zonneparken

Zonde, zou je denken bij het toenemen van zonneparken. We geven landschap op voor eindeloze rijen panelen. Onderzoekers zochten uit wat het effect van de grote verzamelingen zonnecollectoren is op de natuur. De uitslag verbaast. Lees meer over het effect van zonneparken op de natuur in het artikel  Van een veld vol zonnepanelen worden insecten heel blij . Woordenschat ▢  de collector ▢  de biodiversiteit ▢  minnen ▢  de habitat ▢  de kaalslag ▢  funest Leerdoel ▢ Ik kan vertellen hoe zonneparken de natuur kunnen stimuleren Opdracht Je bent verslaggever. Je doet voor radio of tv verslag over het onderzoek naar natuur en zonneparken. Zorg dat je in twee minuten verslag kunt doen over het nieuws. Vertel in uitleg over: - hoe natuur in het zonnepark werd onderzocht - wat de conclusies van het onderzoek zijn - hoe eerder onderzoek die conclusies tegensprak

Een echte nacht

Jaarlijks organiseren natuur- en milieuorganisaties samen de Nacht van de Nacht. Ze willen met dat evenement wijzen op de effecten van verstoring van het donker. Steeds meer licht van bijvoorbeeld industrie ´vervuilt´ de nacht voor nachtdieren. Dit jaar is de nacht op zaterdag 26 oktober. Lees in het artikel  Straks zien we haast geen sterren meer – alleen nog maar kunstmanen  een voorbeeld van lichtvervuiling (het artikel is van juni 2019). Woordenschat ▢ de lichtvervuiling ▢ in formatie ▢ potentiële ▢ de keerzijde Leerdoel ▢ Ik kan belangrijke oorzaken en gevolgen van lichtvervuiling noemen Opdrachten 1. Welke omschrijving(en) van lichtvervuiling geeft het artikel? 2. Hoe realistisch is ´ruimtereclame´ volgens het artikel? 3. Waartoe dienen de satellieten die het artikel noemt? 4. Op welke gebieden voorziet het artikel grote problemen als het aantal satellieten enorm toeneemt? 5. Om welke redenen kunnen maar moeilijk afspraken worden gemaakt over lichtve

Divali en de verstikkende lucht van New Delhi

Zondag 27 oktober begint het vijf dagen durende feest van Divali. In India en in Indiase gemeenschappen in het buitenland gaat de viering gepaard met véél lichtjes en héél véél vuurwerk. Voor overbevolkte Indiase megasteden als New Delhi is het vuurwerk onmogelijk geworden. De smog van industrie en auto´s is al niet te beteugelen. Met vuurwerk van miljoenen inwoners erbij is de lucht verstikkend. Twee jaar geleden werden maatregelen van kracht. Lees hoe men het vuurwerk aan banden legde in het artikel  Hoe valt feest van licht te rijmen met extreme luchtvervuiling in Delhi?  (het artikel verscheen in 2017). Woordenschat ▢ de agglomeratie ▢ de fijnstof ▢ de piekwaarden ▢ de smog ▢ lamleggen Leerdoel ▢ Ik kan de ernstige luchtverontreiniging in Indiase steden verklaren Opdracht 1. Leg in je eigen woorden uit wat wordt gevierd bij Divali. 2. Bespreek kort de verschillende oorzaken van de luchtverontreiniging. 3. Verklaar de piek in de luchtverontreiniging in oktober en no

Stikstofoverschot, reden voor boerenprotesten

Boeren protesteren want hun bedrijven moeten stikstof reduceren en bedrijven dichtbij natuurgebieden moeten kleiner worden of verdwijnen. Bekijk de video  Gevaarlijk voor mens én natuur: alles wat je moet weten over stikstof . Woordenschat ▢ de stikstofverbinding ▢ de stikstofcrisis ▢ verrijken ▢ voedselarm Leerdoel ▢ Ik kan belangrijke gevolgen van het stikstofoverschot bespreken Opdracht Bekijk de video en maak aantekeningen voor de onderstaande opdracht. Maak over het onderwerp van de video een woordweb waarin je de verschillende relaties (oorzaken en gevolgen) zo goed mogelijk uitlegt.

Brits geduld

In het Verenigd Koninkrijk mochten de burgers zich in 2016 uitspreken over hun lidmaatschap van de EU. Tot de grote verbazing van veel Britten en helemaal van de andere EU-lidstaten was de uitslag: een exit. De Britten weg uit de EU. Nu ligt na heel veel discussie, ruzie en choas een afspraak op tafel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Maar het Britse parlement wil de tijd nemen om alles goed te bekijken voordat het voorstel van de prime minister een wet wordt. Kortom: opnieuw uitstel. Bekijk in de video  De Brexit-soap in twee minuten  hoe de exit en de deal totstandkwamen. Woordenschat ▢ het referendum ▢ de Brexit-deal Leerdoel ▢ Ik kan belangrijke Britse argumenten noemen voor/tegen een Brexit Opdracht 1. Bespreek met een kleine groep welke argumenten voor/tegen een Brexit in de video worden genoemd. Noteer ze in twee kolommen voor / tegen. 2. Vul de kolommen aan met andere argumenten die jullie kennen. 3. Bespreek mogelijke redenenen waarom de Britten graag met

Rake medicijnen

De ontwikkeling van medicijnen kost heel veel geld. Vooral medicijnen die zijn gemaakt voor een weinig voorkomende ziekte zijn buitengewoon duur. En bij geen enkel medicijn is het gegarandeerd dat het bij iedereen (even) goed werkt. Wetenschappers doen daarom onderzoek om medicijnen zo nauwkeurig mogelijk in te kunnen zetten. Lees hoe ze dat doen in het artikel  Op maat gemaakt medicijn voor ziek meisje: 'Eindelijk bewezen dat dit kan' Woordenschat ▢ de medicatie ▢ de stofwisselingsziekte ▢ de sondevoeding ▢ het symptoom ▢ het defect ▢ het DNA-profiel ▢ de DNA-afwijking ▢ de ethische vraag ▢ profijt hebben Leerdoel ▢ Ik kan het verschil tussen gewone medicatie en gepersonaliseerde medicijnen uitleggen Opdracht A Vat het artikel samen met behulp van de woorden van de woordenschat. Je hoeft niet alle woorden in je samenvatting te gebruiken. Leg van de woorden die je niet gebruikt kort uit waarom ze in het artikel voorkomen. B Bespreek kort de ethische vrage

Onder de 2 is een sprintje naar de maan

Eliud Kipchoge liep 12 oktober als eerste de 42.195 km van de marathon binnen twee uur. Een prestatie die je kunt vergelijken met de eerste landing op de maan. Kipchonge maakte gebruik van een aantal uitgekiende hulpmiddelen. Dat maakt zijn prestatie niet minder groot, maar is wel de reden dat de wereldatletiekfederatie zijn tijd niet als een officieel record beschouwt. Lees meer over deze historische marathon in  Aangepaste kleding, voeding en aerodynamica: zo liep Kipchoge zijn recordtijd . Woordenschat ▢ de windtunnel ▢ de luchtweerstand ▢ de haas ▢ de formatie ▢ de aerodynamica Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen met welke hulpmiddelen Eliud Kipchoge de marathon binnen twee uur kon lopen Opdracht A  Eén minuut paper   Schrijf na het lezen in één minuut uit het hoofd zoveel mogelijk belangrijke feiten op. Daarna wissel je je paper uit met je buurman/buurvrouw en vul je waar nodig de tekst van elkaar aan. B  Interviewvragen  Lees de tekst en vat hem samen in

Fijne herfstvakantie!

Het is tijd voor de eerste vakantie van het jaar! Geniet van je vrije week! Ook in de vakantieweek verschijnen nieuwe opdrachten op MNMweek. Hopelijk zit er (voor na de vakantie) iets voor je bij.

'Waar houdt hijzij van?'

Frankrijk stopt met de aanduidingen jongensspeelgoed en meisjesspeelgoed in winkels. Het stuurt aan op een onderscheid. Ook in Nederland bestaat huiver om te labelen op gender. De minister juicht de Franse bewustmaking toe. Lees meer daarover in het artikel  Minister: Weg met seksistisch speelgoed . Woordenschat ▢ seksistisch ▢ de emancipatie ▢ genderneutraal Leerdoel ▢ Ik kan een (eigen of in een artikel besproken) standpunt toelichten Opdracht 1. Wat is de hoofdgedachte van de tekst? 2. Vergelijk hoofdgedachte en titel. In hoeverre past de titel bij het artikel? 3. Welke verbanden worden in de tekst gelegd? 4. In hoeverre vind je deze verbanden terecht? 5. Beschrijf kort je eigen standpunt over dit onderwerp. 6. Bedenk vier stellingen bij het onderwerp van de tekst. 7. Evt. kunnen ze in de klas worden besproken.

Koerden onder vuur

(Istanbul) De Amerikanen vertrekken, de Koerdische milities komen onder vuur te liggen van het Turkse leger. De hele wereld is verontwaardigd over het conflict dat zonder aanwezigheid van de Amerikanen onafwendbaar is geworden. Lees in het  profiel  dat de Volkskrant maakte wie de Koerden zijn en waarom de hele wereld zich met hun lot bemoeit. Woordenschat ▢ schatplichtig ▢ etnisch ▢ de autonomie ▢ het zelfbehoud ▢ de slagkracht ▢ afzijdig Leerdoel : ▢ Ik kan uitleggen waarom de hele wereld zich met het lot van de Koerden bemoeit Opdracht Lees de tekst en maak in tweetallen een woordweb/infographic over vier belangrijke onderwerpen in de tekst. 1. het vroegere plan voor een Koerdische staat 2. de rol van de Koerden in de strijd tegen IS 3. de leefomstandigheden van de vier groepen Koerden 4. het lot van de Koerden nu